Spring over hovedmenu

Forsknings- og udviklingsprojekter

Afsluttede projekter

Asbest

Projektnummer

Institution

Titel

Publicering  

47-2019-03 

Aalborg Universitet

Er der sundhedsskadelig udsættelse for asbest i byggeindustrien i Danmark? Forbedrede metoder til kvantificering, monitorering og helbredsvurdering

2024

Dansk Center for Nanosikkerhed

Projektnummer

Institution

Titel

Publicering  

02-2011-10 NFA Dansk Center for Nanosikkerhed 2016

Brandfolks helbredsrisici

Projektnummer

Institution

Titel

Publicering

36-2014-09 Kræftens Bekæmpelse EPIBRAND: Epidemiologisk registerundersøgelse af danske brandfolks mulige helbredsrisici ved arbejdet: Kræft og hjertekarsygdom 2018
34-2014-09 NFA BIOBRAND: Biomonitorering af brandmænd og røgdykkere; måling af markører for eksponering, intern dosis og effekt før og efter brandslukning 2018

Epoxy

Projektnummer

Institution

Titel

Publicering     

01-2017-09

 AMK Aarhus

Synligt og sikkert arbejde med epoxy: Forebyggelse af eksem med visualisering 

 2024

Luftvejs- og hudlidelser

Projektnummer

Institution

Titel

Publicering 

34-2016-09 AMK Aarhus Forebyggelse af autoimmune sygdomme i hud, lunger, kar og led forårsaget af kvartseksponering i arbejdsmiljøet 2022
06-2017-03 NFA Sprayprodukter, kemiske stoffer og astma i rengøringsbranchen 2022
40-2016-06 AMK Bispebjerg Arbejdsbetinget tab af lungefunktion: Et kendt problem med fornyet aktualitet 2021
 33-2016-09  Bispebjerg hospital Prioritering af den forebyggende indsats over for arbejdsbetinget håndeksem: Risikofag, eksponeringsresponsrelationer og forebyggelsesmuligheder, med fokus på vådt arbejde   2020

Kemisk arbejdsmiljø

Projektnummer

Institution

Titel

Publicering

29-2019-09

NFA

Sundhedsskadelige effekter af rense- og smøremidler - bedre risikovurdering på virksomheder, der vedligeholder motorer og maskiner (Sikker-Motor)

2023

48-2020-03

COWI A/S

Indkapsling eller Sanering af asbest - Hvad er bedst? (Asbest valg)

2023

Litteraturgennemgang

Projektnummer

Institution

Titel

Publicering

1-2018-03 NFA

Litteraturgennemgang med supplerende analyser om årsager til ufrivillig, førtidig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Appendiks

2020

Arbejdsulykker

Projektnummer Institution Titel Publicering
54-2020-03 SEGES Forebyggelse af ulykker ved håndtering af kvæg - Udvikling af målbare indikatorer 2023
21-2016-03 NFA Forbedring af sikkerhedsklima og sikkerhedsniveau: et multi-level integreret ledelsesbaseret sikkerhedstiltag på byggepladser 2023
07-2019-09 DTU Optimeret skridsikkerhed i arbejdsfodtøj som tiltag mod fald- og glideulykker 2023
37-2017-03 NFA Potentiale for forebyggelse af arbejdsulykker i trafikken gennem gode organisatoriske forhold og teknologiske hjælpesystemer 2023
28-2018-03 AMK Herning Sikre landbrug 2022
33-2018-09 Beredskabsstyrelsen Fra udredning til praksis – Forebyggelse af arbejdsulykker hos brandfolk under indsats 2022
22-2017-09 AMK Herning Senfølger efter elulykker 2021
27-2016-09 AMK Herning Arbejdsbetingede lidelser og arbejdsulykker indenfor fiskeri og fiskeindustri i Grønland 2021
50-2016-09 COWI Forbedret opklaring og læring efter alvorlige og komplicerede ulykker 2020
37-2015-09 COWI Arbejdsmiljøøkonomi i bygherresperspektiv 2020
26-2015-09 NFA Potentiale for forebyggelse af forflytningsulykker og rygsmerter ved brug af tekniske hjælpemidler under patientforflytning på danske hospitaler 2020
38-2015-09 NFA Fra forskning til praksis i forebyggelse af arbejdsulykker - R2P projekt 2020
31-2014-09 NFA Arbejdstid, sikkerhed og ulykker 2019
41-2015-03 TeamArbejdsliv Bedre arbejdsmiljø for unge i Detailbranchen 2019
20-2016-03 AMK Herning Samarbejde, kommunikation og sikkerhedspraksis blandt danskere og udlændinge i bygge- og anlægsbranchen 2019
30-2015-03 AMK Herning Samarbejde om sikkerhed: Differentieret opfattelse af sikkerhed i byggebranchen 2018
04-2012-09 NFA Udvikling af en bæredygtig sikkerhedskultur i en stor multinational produktvirksomhed 2017
41-2014-09 NFA Sikkert arbejde for unge gennem læring og instruktion (SAFU-læring) 2017
35-2014-03 TeamArbejdsliv Evaluering af handleplanen "Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker" Delrapport A Samtlige 50 indsatser Delrapport B Små virksomheder Delrapport C Hotline lærlinge Delrapport D Arbejdet med handleplanen 2017
46-2010-09 DTU Test og udvikling af Ergonomisk Valuestream Mapping (ErgoVSM) 2017
01-2012-09 AMK Herning Arbejdsulykker i Danmark og Sverige Slutrapport artikel 2017
13-2011-09 AMK Herning Forbigående risikofaktorers betydning for arbejdsulykker i risikobrancher 2016
49-2011-09 DTU DTU Kvalitet og Arbejdsmiljørigtig Projektering i bygge og anlægsbranchen – med særlig fokus på ulykkesforebyggelse - (KAMP-SFU) Slutrapport bilag 2016
34-2009-09 AAU - Sociologisk Institut Maskulinitet og Arbejdsulykker (MARS) Slutrapport bilag Ph.d.-afhandling 2014
12-2010-09 NFA Sikkert arbejde for unge (SAFU) 2014
25-2008-09 NFA Udredning af årsager til udviklingen i anmeldte arbejdsulykker i perioden 1996-2010 (TRUP) 2013
48-2010-09 NFA Review af ulykkesforebyggelse (SIPAW) 2013
33-2009-09 Center for Maritim Sundhed og Sikkerhed Sikkerhedskultur og anmeldelsespraksis på danske skibe i Dansk Internationalt Skibsregister (SADIS) 2013
24-2008-09 Regionshospitalet Herning - Arbejdsmedicinsk Klinik Ulykker og Sikkerhedspraksis i Bygge- og Anlægsbranchen (SIBA) 2012
44-2010-09 COWI

Minimering af ulykkesrisici for migrantarbejdere beskæftiget i byggebranchen og primær landbrug

Idekatalog - migrantarbejdere og arbejdsulykker

2012
28-2007-09 Regionshospitalet Herning - Arbejdsmedicinsk Klinik Integreret ulykkesforebyggelse 2012
2-2004-03 NFA FAIS Forebyggelse af alvorlige arbejdsulykker gennem intervention i sikkerhed og sikkerhedskultur 2008
3-2004-03 DTU Sikkerhed i design
Rapport
Kort version
2008

Psykisk arbejdsmiljø

Projektnummer

Institution

Titel

Publicering

27-2017-03 NFA Følelsesmæssige krav i arbejdet og arbejdsmarkedstilknytning. En registerbaseret undersøgelse af 1,5 millioner medarbejdere i Danmark 2024
15-2019-09 Det Nationale Forsknings- og Analysecenter VIVE Atypisk beskæftigelse og psykisk helbred 2024
54-2020-09 Aalborg Universitet Risiko, arbejdsmiljø og negative hændelser: Unge på digitale arbejdsmarkeder (RADAR II) 2024
24-2020-09 Københavns Professionshøjskole Med samvittigheden på arbejde – acceleration, moralsk stress og bedre koordination i velfærdsprofessionelt arbejde. 2023
26-2018-03 Statens Institut for Folkesundhed Uønsket seksuel opmærksomhed (USO) fra ledere og kollegaer 2023
11-2019-09 NFA

Tidsbegrænsede ansættelser og deres betydning for mentale helbredsproblemer

2023
10-2016-09 NFA

Oplevelsen og betydningen af indflydelse i arbejdet mellem selv-ledelse og målstyring: et mixed methods studie

2022
33-2017-09 AMK Bispebjerg

Udvikling af et screeningsredskab for kognitive vanskeligheder hos personer med arbejdsrelateret stress

2022
13-2015-09 Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

Arbejdspladsen som ressource

2022
17-2016-09 AMK Bispebjerg

Hvad betyder det psykosociale arbejdsmiljø og individuel sårbarhed for rapportering af mobning på arbejdspladsen?

2022
10-2016-03 NFA

Hvad betyder det psykosociale arbejdsmiljø for diabetes, sygefravær og førtidspensionering i den danske arbejdsstyrke? (PSA-DISPO)

2022
24-2017-03 AMK Herning

Vold, trusler og chikane mod lærere i Folkeskolen

2021
35-2017-09 TeamArbejdsliv

Folkeskolen i forandring

Professionel kapital i folkeskolen - faglighed og samarbejde i fokus / bog

2021

2022

22-2017-03 KU

Undersøgelse af sammenhængen mellem skifteholdsarbejde og udvikling af neurodegenerative og psykiatriske lidelser blandt danske sygeplejersker

2021
17-2014-03 NFA

Psykisk arbejdsmiljø, helbred og risiko for udstødelse af arbejdsmarkedet blandt yngste arbejdstagere

2020
26-2015-03 NFA

Med mor på job

2020
17-2015-09 NFA

Stressfaktorer på arbejde og i privatliv hos gravide kvinder: Betydning for astma og andre allergiske sygdomme hos børnene   PhD

2020
10-2015-03 KU

MEMORIA

2020
23-2015-03 AMK Odense

Vold i hverdagen

2019
5-2014-03 RUC

Velfærdsteknologi i pleje- og omsorgsarbejde

2019
23-2012-09 NFA

Skiftearbejde og helbred

2019
32-2017-09 DEFACTUM

Undersøgelse af gravides arbejdsmiljø og holdninger til sygefravær. Udvikling af intervention for fastholdelse af gravide medarbejdere

2019
03-2013-09 KU

Social kapital på hospitaler - trivsel,kvalitet og effektivitet

2019
09-2016-03 Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU

Negative sociale relationer på arbejdspladsen og risiko for diabetes og hjertekarsygdom

2019
13-2015-03 AMK Bispebjerg

Arbejdsklima og helbred ved omstrukturering i det offentlige

2019
14-2015-09 DEFACTUM

Stadig ramt? En undersøgelse af langtidskonsekvenserne af fysisk vold på arbejdspladsen

2019
26-2014-09 NFA Interventionsprojekt om social kapital, effektivitet, engagement, trivsel og helbred i mejeri-industrien 2019
37-2014-09 Niras Seksuel chikane i omsorgsarbejdet artikel 2018
02-2013-03 KU Mekanismer bag udvikling af negative sociale relationer på arbejdspladsen og langtidskonsekvenser - et prospektivt registerstudie 2018
12-2013-03 KU Samspil mellem psykisk arbejdsbelastning og familiemæssige krav 2018
14-2014-03 AMK Herning Vold og trusler på arbejdspladsen: En follow-op undersøgelse af de kort og langsigtede helbredsmæssige og organisatoriske konsekvenser og de beskyttende faktorer på arbejdspladsen 2017
15-2009-03 AMK Herning

Effektvurdering af intervention rettet mod belastningsreduktion og genoptagelse af arbejde blandt sygedagpenge klienter med arbejdsrelaterede psykiske problemer i 3 kommuner

2017
38-2014-09 NFA Udvikling af en indikator for stressrelaterede psykiske helbredsproblemer 2017
03-2011-03 AMK Herning Følelsesmæssige krav og belastninger i arbejdet artikel PhD 2017
36-2011-09 AMK Herning Prognose for hukommelses- og koncentrations problemer ved arbejdsrelaterer stress 2017
24-2014-03 NFA Systematisk oversigt over evidens for virkninger af forbedring af social kapital 2017
09-2011-03 NFA Arbejdsmiljø, psykisk helbred og arbejdsmarkedstilknytning i udsatte grupper (AhA) 2016
19-2012-09 COWI Virtuel ledelse, arbejdsmiljø og social kapital 2016
27-2010-03 NFA Psykisk helbred og velbefindende i omsorgsarbejde (PIO) 2016
10-2013-03 NFA Lange arbejdstider og brug af psykofarmaka 2016
20-2009-03 AMK Herning Risikofaktorer for vold og trusler på arbejdspladsen ph.d.-afhandling 2015
07A-2011-03 NFA Kognitive funktioner og arbejdsliv: Et systematisk review 2015
28-2010-03 AAU Processtøttede arbejdsmiljøindsatser med kerneopgaven i centrum 2015
20-2012-09 AMK Bispebjerg Er spytkortisol en valid biomarkør for opfattelse af stress? 2015
17-2009-03 NFA Attraktive arbejdspladser for aktive seniorer 2015
12-2012-09 Sygehus Lillebælt Forebyggelse af helbredsproblemer ved skifteholdsarbejde - hvilken effekt har designet dynamisk lys på intensiv-personalets søvnkvalitet? 2015
40-2009-09 NFA Arbejdspladsens og det psykosociale arbejdsmiljøs betydning for livsstil 2015
23-2009-03 AMK Herning Kollektiv stress slutrapport ph.d.-afhandling 2015
22-2009-03 AMK Bispebjerg Fysiologiske biomarkører for kronisk stress slutrapport ph.d.-afhandling 2015
31-2008-09 NFA Metoder til og modeller for effektvurdering af virksomhedsrettet TTA initiativer slutrapport ph.d.-afhandling 2015
15-2010-03 AMK Bispebjerg Risikoen for psykisk lidelse ved udsættelse for negative handlinger i arbejdslivet (MODENA) slutrapport ph.d.-afhandling 2015
41-2011-03 DTU Model til forebyggende virksomhedsstrategier i SMV’er (FV-modellen) 2014
25-2010-09 AMK Bispebjerg Hvad betyder tilbagetrækning for hjertesygdom og depression 2014
16-2007-09 DTU Sammenhænge mellem produktivitet og psykisk arbejdsmiljø(SaPPA) 2014
16-2009-03 NFA Positive tilstande i arbejdslivet 2013
03-2008-09 NFA Psykisk arbejdsmiljø og helbred (PAS) 2013
30-2008-09 NFA Styreformer, social praksis, psykisk ældrepleje Slutrapport ph.d.-afhandling 2013
25-2007-09 COWI A/S Det grænseløse arbejdes grænseløshed – i et gerontologisk perspektiv 2011
10-2004-06 RUC Flygtige og grænseløse relationer i arbejdet med mennesker 2010
28-2005-09 NFA Grænseløst arbejde, stress, søvn og privatliv 2009
22-2006-04 DTU - Institut for produktion og ledelse Lean uden stress – Udvikling af et bæredygtigt produktionskoncept 2010
29-2005-09 NFA Mobning og chikane på arbejdspladsen 2009
5-2005-09 Regionshospitalet Herning - Arbejdsmedicinsk Klinik Psykiske risikofaktorer i arbejdsmiljøet og biologisk mekanisme for udvikling af stress, udbrændthed, og depression 2010
24-2005-09 KU - Institut for Folkesundhedsvidenskab Psyko-socialt arbejdsmiljø og depression 2008
5-2006.04 NFA Psykosocialt arbejdsmiljø, psykisk helbred og arbejdsevne 2011
7-2004-06 AU Psykosociale ressourcer i arbejdet med mennesker 2008
12-2004-06 NFA PUMA – Projekt Udbrændthed, Motivation og Arbejdsglæde 2009
24-2007-09 Dacapo Teatret A/S Relationers betydning for trivsel og forandring 2011
36-2003-08 NFA Virksomhedernes indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø 2008
24-2006-04 DTU - Institut for produktion og ledelse Stressforebyggelse i videnarbejdet 2010
03-2006-04 DPU Stress, nye ledelsesformer og intervention - grænseløst arbejde i offentlige organisationer 2012
06-2006-04 RUC Tidsmiljøet i grænseløst arbejde 2012
18-2009-03 AAU - Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Arbejdsmiljøproblemer og konflikthåndtering på specialpædagogiske tilbud 2012
05-2008-09 TeamArbejdsliv Engagement eller mistillid: Håndteringen af dokumentationskrav i folkeskolen 2012
34-2010-03 AMK Bispebjerg Effekten af et stressbehandlingsprogram på den sygemeldtes sygefravær, symptomniveau og arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø (COPESTRESS) 2013

Muskel- og skeletbesvær / ergonomi

Projektnummer

Institution

Titel

Publicering

50-2020-03 NFA Objektive målinger af MSB-eksponeringer – Hvordan kan de udvikles og inddrages i Arbejdsmiljøovervågningen? 2024
05-2019-03 Arbejdsmedicin, Holbæk Sygehus Øger høj fysisk aktivitet på arbejdet risikoen for progression af åreforkalkning, hypertension og hjertesygdom – og er der forskelle mellem kvinder og mænd?   2023
03-2017-09 NFA Betydning af organisation, ledelse, team og medarbejder for fysiske arbejdsbelastninger og muskelskeletbesvær 2023
10-2022-03 Regionshospitalet Silkeborg Ergonomisk intervention som behandlingen for arbejdsrelateret muskel-skeletbesvær i arm, skulder og nakke: et systematisk Cochrane review. 2023
03-2018-03 AMK Herning Muskel- og skeletbesvær: Har kulturen på arbejdspladsen betydning? 2023
23-2019-09 AMK Herning Mekaniske exoskeletter til nedbringelse af skulderbelastninger i slagteribranchen 2023
06-2015-09 AMK Herning Udforskning af arbejdsmiljø og muskuloskeletalt helbred med brug af Den Muskuloskeletale Forskningsdatabase ved Dansk Ramazzini Center 2023
16-2020-09 AMK Holbæk  Påvirker løftearbejde døgnblodtrykket? 2023
01-2015-09 NFA Sammenhængen mellem objektivt målte ergonomiske arbejdskrav og registerbaseret langtidssygefravær 2022
53-2017-03 NFA Omsætning af tekniske målinger til konkret og brugbar viden om fysiske belastninger i byggebranchen 2022
29-2017-09 NFA Kan danske dagligvarekæder lære af hinanden i det forebyggende arbejdsmiljøarbejde? Kortlægning af fysisk arbejdsbelastning og omsætning til god praksis 2022
05-2017-09 AMK Bispebjerg Er repetitivt arbejde årsag til lidelser i hænder, albuer, skuldre og nakke, og fører det til erhvervsskifte og arbejdsophør? 2022
24-2018-03 NFA Styrkelse af vidensgrundlaget for branchespecifikke indsatser mod MSB blandt arbejdstagere med hårdt fysisk arbejde 2021
11-2017-03 NFA Har ældre et større behov for restitution og hvile efter manuelt arbejde end yngre? 2021
03-2018-09 NFA Betydning af fysisk og psykosocialt arbejdsmiljø for arbejde efter folkepensionsalderen 2021
07-2015-09 NFA Løftarbejde - en risikofaktor for hjertekarsygdom? 2021
46-2016-09 SDU Vejen frem 2021
02-2016-03 NFA Måling af fysiske arbejdskrav, udvikling og implementering af en medarbejderinvolverende ergonomisk intervention blandt pædagoger og –medhjælpere i vuggestuer 2021
11-2014-09 AMK Aalborg Aldring og fysisk betonet arbejde 2021
12-2017-03 NFA Er høje fysiske arbejdskrav en barriere for en fysisk aktiv fritid? 2021
07-2012-09 AMK Aarhus Godt i gang efter skulderoperation: Arbejdsmedicinsk intervention med fokus på belastningstilpasning
og sikring af hurtigere og mere varig tilbagevenden til arbejdet
efter skulderoperation (SkulderInterventionsProjektet – SIP)
2020
32-2013-03 AMK Herning

Lyskebrok og kroniske smerter efter operation for lyskebrok - betydning af fysiske påvirkninger i arbejdet

2020

01-2015-03 NFA

Får man ondt i lænderyg og knæ af meget stående og gående arbejde, og er grad af stillestående, gangtempo og pauser af betydning?

2020

27-2013-03 samt tillæg 55-2017-09 AMK Aarhus

Karpaltunnelsyndrom som signalsygdom for sundhedsskadelig håndledspåvirkning

PhD

2019

51-2014-03 samt tillæg 02-2015-03 NFA Deltagerinvolverende intentioner mod fysiske risikofaktorer for muskel- og skeletbesvær i byggebranchen  
04-2014-09 NFA Længerevarende stillesiddende arbejde: En risikofaktor for lænderygbesvær? Et prospektiv kohortestudie med objektive målinger af siddetid over flere døgn og månedlige målinger af lænderygbesvær 2019
06-2014-09 NFA Deltagerinvolverende interventioner for bedre brug af hjælpemidler i hospitalsvæsenet 2019
01-2014-09 Herlev Hospital Effekten af mikropauser under kikkert kirurgi på kirurgers muskel- og skeletbesvær 2018
20-2013-09 NFA Forebyggelseskompetence - et nyt virkemiddel på arbejdspladsen 2018
21-2013-09 AMK Herning Betydning af fysisk og psykisk arbejdsmiljø gennem arbejdslivet og individuelle ressourcer midt i livet for fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet 2018
09-2012-09 AMK Bispebjerg Tilbage til fysisk krævende arbejde med dårlig ryg 2018

43-2010-03

16-2013-09

AMK Bispebjerg Årsager til kønsforskelle i udviklingen af bevægeapparatslidelser 2017
08-2013-09 Institut for Idræt og Biomekanik, Forskningsenheden for Fysisk Aktivitet og Sundhed i arbejdslivet Samspil mellem psykiske og fysiske belastninger på arbejdet og risiko for iskæmisk hjertesygdom blandt kvinder PhD afhandling 2017
02-2015-09 AMK Herning Nakke-skuldersmerter og erhvervstilknytning blandt tidligere syersker – en opfølgningsundersøgelse dansk resume slutrapport 2016
27-2010-09 NFA Arbejdsmiljøet for beskæftigede med leddegigt slutrapport Ph.d.-afhandling 2016
32-2009-03 AMK Aarhus Arbejdsrelaterede risikofaktorer for operationskrævende skulderlidelser 2016
17-2013-09 NFA Sammenhæng mellem selvrapporterede fysiske arbejdskrav og objektive feltmålinger 2016
31-2011-03 MarselisborgCentret Fasen efter raskmelding i et arbejdspladsperspektiv 2015
24-2011-03

Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Muskel-skelet lidelser ved tungt løftearbejde – en undersøgelse af lufthavnsportører Populærvidenskabelig artikel 2015
43-2011-09 NFA Flerstrenget forebyggelsesstrategi af muskelskeletbesvær og dets konsekvenser blandt SOSU’er implementeret på arbejdspladsen 2015
01-2010-03 NFA Fysiske arbejdskrav og fitness - betydning for hjertekarsygdom 2015
19-2013-09 Glostrup Hospital Tillid til ryggen – og arbejdet 2015
40-2010-03 AMK Køge Giver fysisk krævende arbejde tegn på nedslidning hos midaldrende danskere 2015
27-2008-09 AAU Undersøgelser af manifestationer, årsagsmekanismer samt progression af smerter i bevægeapparatet hos computerbrugere 2013
13-2007-03 AMK Herning Udvikling af case-referent designet på bevægeapparatsområdet: Arbejdsrelaterede risikofaktorer for ulnarisneuropati og lignende besvær i hånd og underarm 2013
16-2006-04 NFA Forebyggende intervention mod nedslidning på arbejdspladsen for langsigtet effekt 2011
31-2009-03 AMK Århus Arbejdsmiljø og muskuloskeletalt helbred - en dansk forskningsbase 2012
48-2010-03 NFA Integreret Motion på Arbejdspladsen (IRMA) 2012
04-2004-06 Bispebjerg Hospital - Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik Interventionsprojekt med stresshåndtering, fysisk træning og arbejdsteknik på social og sundhedsuddannelserne 2009
18-2004-04 Regionshospital Skive - Arbejdsmedicinsk Klinik Knæsygdomme blandt tidligere og nuværende gulvlæggere 2009
09-2004-06 NFA Redskab til belastningsvurdering af patienthåndtering 2007
09-2007-03 KU - Institut for folkesundhedsvidenskab Smerter i bevægeapparatet og modificerende faktorer for tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet 2009
10-2005-09 Århus Universitetshospital - Arbejdsmedicinsk Klinik Udvikling og afprøvning af virksomhedsrettet metode til arbejdsfastholdelse af patienter med lænderygbesvær 2010
08-2007-03 NFA Virksomhedstilpasset intervention med Intelligent Motion mod Smerter i nakke -skulderregionen (VIMS) 2012
20-2008-03 AU Evaluering af hospitalsbaseret koordineret intervention for sygemeldte med uspecifikke lidelser i bevægeapparatet 2012
07-2007-03 AMK Herning Odderprojektet 2013

Virkemidler i arbejdsmiljøarbejdet

Projektnummer

Institution

Titel

Publicering

40-2017-03 Syddansk Universitet Effekten af certificeret arbejdsmiljø-ledelse 2023
36-2018-03 AMK Herning Afdækning og håndtering af drypvis sygefravær i to store organisationer 2023
37-2019-03 AMK Herning Oversættelse af sikkerhed -udvikling af meningsfulde, involverende og målbare sikkerhedstiltag i bygge- og anlæg 2023
39-2018-03 NFA Tværorganisatorisk Intervention mod Stress (TvIS) 2023
39-2018-09 SDU Arbejdsmiljøorganisationens kompetencer til at forebygge og håndtere virksomhedens konflikter - AMOKK 2023
66-2017-03 NFA Udvikling af procesværktøj til NFA’s Virksomhedsskema om psykisk arbejdsmiljø 2022
30-2018-09 AMK Herning PRO-RISK
Prognose for fremtidigt arbejdsliv og helbred og identifikation af risikogrupper ved arbejdsrelaterede lidelser
2022
27-2019-03 KU, Det Juridiske Fakultet Digitalisering af det danske arbejdsmarked - platformsøkonomien i et arbejdsmiljøretligt perspektiv 2022
52-2016-09 NFA Succesfuld arbejdsmiljøkoordinering i byggebranchen 2022
25-2018-09 Bispebjerg Hospital, Dermatologisk afdeling Håndeksem, bakterier og hudens barrierefunktion 2022
23-2018-09 AMK Bispebjerg Lederes erfaringer med Aktiv Gravidpolitik - et kvalitativt studie med brug af fokusgruppe interviews 2022
42-2018-09 DTU Management Engineering Designtænkning som virkemiddel i et adræt arbejdsmiljøarbejde (DVIAA) 2021
31-2015-09 AMK Bispebjerg Aktiv gravidpolitik på arbejdspladsen: Mere trivsel og mindre fravær 2021
50-2017-09 TeamArbejdsliv Hvordan forbedres kommunikationen mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator? 2021
31-2016-09 KU, Institut for Statskundskab Arbejdspladsvurderinger: Refleksivitet og rutine 2021
36-2016-03 NFA SOK strategier – Bedre og længere arbejdsliv 2021
46-2017-09 AAU Risici og arbejdsmiljø blandt unge på de nye digitale arbejdsmarkeder – et kollaborativt udviklingsprojekt 2021
41-2019-03 TeamArbejdsliv AFtalebaserede RÅdgivningS-Tjenester (AFRÅST) 2021
24-2016-03 AMK Herning Integreret voldsforebyggelse 2021
67-2017-03 TeamArbejdsliv Håndtering af psykisk arbejdsmiljø - udvikling af et praksisorienteret arbejdsmiljøledelsessystem 2020
29-2016-09 NFA Psykosocialt arbejdsmiljø under organisatoriske forandringer – et interventionsprojekt 2020
33-2016-03 NFA Udbredelse af et nationalt Branchespecifikt implementeringsredskab til god Arbejdsmiljøpraksis (UBA) 2020
35-2015-09 NFA Praksis- og Evidensbaseret udvikling af anbefalinger i Rådgivning om Muskelskeletbesvær på Arbejdspladsen (PERMA) 2020
42-2017-09 TeamArbejdsliv Udredning om mobilisering af forskningsbaseret viden om arbejdsmiljø 2020
43-2014-03 AMK Bispebjerg En landsdækkende dansk arbejdsmiljøkohorte med job- og eksponeringsdata - en åben forskningsressource DOC*X 2020
24-2013-09 AMK Herning PUSAM - Projekt om Unge, Sårbarhed, Arbejdsmiljø & Marginalisering 2020
38-2013-09 NFA Arbejdstid, arbejdsulykker og hjertesygdom 2019
31-2015-03 AMK Bispebjerg Bør gravide arbejde om natten? Et registerbaseret studie af den gravides helbred og sygefravær PhD 2019
29-2012-09 KU Virksomhedens ansvar for medarbejdernes fysiske og psykiske sundheds-retlige virkemidler i et forebyggelsesperspektiv 2019
44-2014-03 NFA Nye perspektiver på medarbejderinddragelse i arbejdsmiljøinterventioner NYMA 2019
30-2015-09 NFA Sammenhæng mellem arbejdsmiljø og produktivitet – En registerbaseret follow-up undersøgelse Artikel 2019
50-2015-03 TeamArbejdsliv Forebyggelseskultur i nedrivningsbranchen - udvikling af et virkemiddel til forebyggelse af udsættelse for sundhedsskadeligt støv 2019
52-2015-03 DTU Implementering af forebyggende psykosociale indsatser Artikel 2019
40-2013-03 KU, Institut for psykologi Har anmeldelsen af en arbejdsbetinget lidelse en effekt PhD artikel 2018
42-2015-09 AMK Herning Sikre praktikvirksomheder Artikel 2018
27-2013-09 AMK Bispebjerg Arbejdsbetinget eksem: Focus på jobskift og forebyggelse PhD 2018
48-2014-09 Marselisborg Centret Etablering af national ungdomskohorte med henblik på fremtidige forskningsprojekter om unge, helbred og arbejde (FOCA-kohorten) 2017
46-2014-03 AAU Professionalisering og integration i HR Nye virkemidler i virksomhedernes arbejdsmiljøindsats PhD  2017
39-2013-03 COWI Interventioner med arbejdsmiljøøkonomiværktøj Slutrapport Artikel 2017
31-2012-09 COWI Virksomheders økonomiske omkostninger og gevinster ved interventioner i arbejdsmiljøet slutrapport vejledning 2017
37-2013-09 AMK Køge Sygefravær, ledighed og langsigtede helbredspåvirkninger: En registerbaseret opfølgning på Golfundersøgelsen fra 1999 2017
42-2013-03 DTU P-Lean - en APV metode til psykisk 2017
26-2009-03 KU Et nyt redskab til at måle arbejdsevnen 2017
47-2015-03 AMK Herning Dit arbejdsliv nu - tryghed og trivsel i arbejdet for unge i erhvervsuddannelser 2016

34-2013-09

Team Arbejdsliv Ressourcepersoner som virkemiddel i arbejdsmiljøarbejdet 2016
26-2013-03 AMK Herning Sikker identitet - Et randomiseret interventionsstudie på byggepladser
baseret på social identifikation og sikkerhedsklima. Slutrapport Populærvidenskabelig artikel
2016
18-2011-03 AAU Center for forskning i virkemidler og arbejdsmiljøindsatser 2016
36-2012-09 DTU Brugerdreven simulation i design af arbejdssystemer i hospitalssektoren: Et nyt virkemiddel i den forebyggende arbejdsmiljøindsats 2016

39-2013-09

COWI Indsatser mod arbejdsulykker ved offentlige bygge- og anlægsprojekter, hvor der beskæftiges udenlandsk arbejdskraft bilag 2016
41-2013-09 NFA Toolbox-træning. Forbedring af formænds planlægnings- og Kommunikations-færdigheder i byggebranchen 2016
29-2013-09 MarselisborgCentret Validering af spørgeskemaer 2016
33-2014-03 Kræftens bekæmpelse Sunde skraldemænd går efter livslang arbejdsmarkedstilknytning 2016
30-2013-09 AMK Herning Dit arbejdsliv nu 2015
13-2009-03 DTU Arbejdsmiljøhensyn i projektering og planlægning: Udvikling af en ny designpraksis 2014
02-2009-03 Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU Longitudinelt risikoværktøj for sygefravær 2014
34-2007-03 AMK Herning Reduktion af stress og sygefravær blandt patienter med arbejdsrelaterede belastnings- og tilpasningsreaktioner henvist til arbejdsmedicinsk klinik 2014
16-2011-03 DTU Virkemidler til sikker håndtering af nanomaterialer (VITAL-nano) 2013
06-2010-03 AMK Herning Unges arbejdsmiljø Slutrapport ph.d.-afhandling 2013
12-2009-03 CBS Arbejdslivskvalitet og moderne arbejdsliv 2010
32-2005-09 TeamArbejdsliv Arbejdsmiljørådgivningens fremtid - set i historisk lys - resultater fra PAVLA projektet 2008
25-2004-06 Handelshøjskolen i Århus - Center for Corporate Performance Arbejdsmiljø på bundlinjen
Psycho-social risk factors at work and their relations to jobsatisfaction
Working conditions, HR policies and separation

The impact of workplace health and safety conditions on firm performance

2006/2008
14-2005-09 NFA Certificering af virksomhedernes arbejdsmiljøarbejde 2010
31-2007-03 NFA Corporate Social Responsibility som virkemiddel i arbejdsmiljøindsatsen rettet mod mindre virksomheder 2008

03-2008-03

NFA

CSR og arbejdsmiljø i mindre virksomheder (WIRE) bilag 1 bilag 2

2013

36-2007-03 AAU - Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Medarbejderdeltagelsens betydning for arbejdsmiljøets kvalitet (Medea) 2009
17-2004-06 RUC - ENSPAC Netværksregulering af arbejdsmiljøet 2008
34-2005-09 NFA Udvikling af arbejdsmiljøsundhedskredse som et nyt værktøj til at gennemføre arbejdspladsvurderinger blandt plejepersonale i ældreplejen 2010
11-2005-09 Århus Universitetshospital - Arbejdsmedicinsk Klinik Midler mod arbejdsrelateret stress 2010
12-2008-03 NFA Ledelsesbaseret Intervention i
Entreprenørers Sikkerhedsengagement (LIESE)
2013

Nye teknologier, nye organisations- og ansættelsesformer og arbejdsliv

Projektnummer

Institution

Titel

Publicering

02-2010-09 AMK Aarhus Helbredskonsekvenser af lysmiljøet ved indendørs og natarbejde , LUXAR-projektet PhD 2017
10-2011-09 NFA Midt om natten ph.d.-rapport 2016
06-2010-09 DTU Trivsel i teams - mellem organisation, relationer og faglighed (TIT) 2015
05-2009-09

SDU

Resultatmålingers betydning for det psykiske arbejdsmiljø i den offentlige sektor

2015

45-2011-09 TeamArbejdsliv Relationel Koordinering (REKOHVER) 2014
15-2008-09 RUC Psykisk arbejdsmiljø mellem standardisering og selvledelse (PASS) 2014
11-2007-09 NFA Trivsel, Produktivitet og Selvledelse (TRIPS) 2014
14-2009-09 NFA Participatoriske interventioner baseret på kognitiv teori til forbedring af det 2013
psykosociale arbejdsmiljø (PIOP)
2013
12-2008-09 Region Nordjylland

Globalisering, omstillingspres og psykisk arbejdsmiljø (GOPA)
Globalisering, omstillingspres og psykisk arbejdsmiljø - UK - ph.d.

2013
16-2006-10 RUC - Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring Mening som arbejdsmiljøfaktor i ældreplejen 2012
15-2006-10 AAU - Statens Byggeforskningsinstitut Nye samarbejdsformer og arbejdsmiljø på byggepladsen
På tværs af nye samarbejdsformer. Udvikling af arbejdsmiljøvenlige byggeprocesser. Cases fra byggepladser
2011
10-2004-9 COWI A/S Arbejdsmiljøhensyn ved udlicitering af serviceydelser 2007
17-2006-10 TeamArbejdsliv Benchmark og videndeling i netværk som metode til at skabe bedre arbejdsmiljø i kundecentre 2010
19-2004-9 DTU - Institut for Produktion og Ledelse Intervention i teknologiske og organisatoriske forandringer i tre sektorer: Workspace Design 2009
03-2004-09 RUC- Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring Kontrolformer, køn og arbejdsmiljø i it-baseret administrativt arbejde 2010
7-2006-10 AKF - Anvendt KommunalForskning Normeringer, sygefravær og udstødelse 2010
17-2004-09 CASA - Center for alternativ samfundsanalyse Nyt arbejdsliv og arbejdsmiljø i nyhedsarbejdet 2010
16-2004-09 NFA Ledelse af team: Et interventionsstudie med fokus på processer 2008
01-2007-09 Hillerød Sygehus - Arbejdsmedicinsk Klinik Organisationsændringer, stress og helbred – OSH 2010
07-2007-09 NFA Prioriteret arbejdstid 2012
05-2007-09 NFA Arbejdspladskonflikter 2012

Stoffer og materialer

Projektnummer

Institution

Titel

Publicering

32-2011-09 Aarhus Universitetshospital Styreneksponering og risiko for kræft og fosterskader 2018
29-2011-09 Aarhus Universitet Konsekvenser af erhvervsmæssig eksponering for organisk støv - CODUST 2018
20-2010-09 AMK Bispebjerg Forebyggelse af eksem (FOREKS) 2018
22-2011-09 AMK Bispebjerg Helbredsskader og partikelforureninger i Københavns Lufthavn i Kastrup Slutrapport Populærvidenskabelig artikel 2016
21-2010-09 AMK Bispebjerg KOL blandt danske bygge- og anlægsarbejdere 2016
23-2009-09 NFA Luftvejseffekter af sprayprodukter til overfladebehandling og imprægnering 2015
21-2009-09 Gentofte Hospital Redskaber til standardiseret kortlægning af allergifremkaldende og hudirriterende
kemiske stoffer på danske arbejdspladser Slutrapport Ph.d.-afhandling Regulering Guideline
2015
29-2007-03 AU SUS12. Luftvejslidelser og allergi i et landligt perspektiv 2014
18-2011-09 AMK Bispebjerg Kronisk obstruktiv lungesygdom ved svejsning - dosis-respons forhold 2014
27-2009-09 AMK Køge Organisk støv i væksthusgartnerier - et helbredsproblem? 2013
30-2008-03 AMK Bispebjerg Håndeksem hos sundhedspersonale  2013
35-2008-03 AMK Aarhus Arbejdsmiljø og reproduktion (MINERVA) 2013
34-2009-03 AMK Herning Q-feber i graviditeten og føtale konsekvenser 2013
2-2006-07 SDU Kviksølv og helbred 2009
8-2006-10 NFA Nanokem 2011
18-2007-03 Kræftens Bekæmpelse Risiko for kræft, hjertekarsygdom og obstruktiv lungelidelse ved metalsvejsning 2010
22-2007-03 NFA NANOPLAST: Nanoteknologiske materialer og produkter i plastindustrien 2012
23-2007-03 Gentofte Hospital

Arbejdsbetingede hudlidelser 1
Arbejdsbetingede hudlidelser 2

2011

Støj

Projektnummer Institution Titel Publicering
35-2010-03 AMK Aarhus Støjbelastning i arbejdsmiljøet og risiko for tinnitus og nedsat høreevne 2017
33-2011-03 NFA Støj, akustik og det psykiske arbejdsmiljø 2015
15-2008-03 AMK Aarhus Støjstress. Ekstraauditive virkninger af støj og stress på arbejdspladsen 2013
16-2008-03 NFA Ikke-høreskadende støj og mental træthed i kommunikations- og koncentrationskrævende arbejde 2012
6-2007-03 Grontmij/Carl Bro Begrænsning af generende støj i storrumskontorer - nye måder og metoder
Idekatalog: Akustik i storrumskontorer
2010
4-2007-03 COWI A/S Generende støj i storrumskontorer 2011
2-2007-03 OUH - Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik Musikersundhed 2011
14-2009-03 NFA Støj og stress i storrumskontorer 2013

Udstødelse og sygefravær

Projektnummer

Institution

Titel

Publicering

04-2009-03 AMK

Arbejdsliv efter en hjertesygdom
Arbejdsliv efter en hjertesygdom ph.d.-afhandling - UK

2013
65-2003-08 Bispebjerg Hospital - Arbejdsmedicinsk Klinik Arbejdsfastholdelse gennem øget samarbejde mellem virksomheder, socialforvaltning og læger 2007
70-2003-08 Glostrup Hospital - Arbejdsmedicinsk Klinik ASUSI-projektet - et projekt om Arbejdsmiljø, Sygefravær, Udstødning, Social Arv og Intervention 2008
54-2003-08 Århus Universitetshospital - Arbejdsmedicinsk Klinik Primær forebyggelse af sygefravær 2008
29-2003-08 NFA Ulykkesrelateret langtidsfravær i mindre virksomheder - Ejernes holdning, handlinger og læring 2006

Arbejdsmiljøarbejdet i mindre virksomheder

Projektnummer

Institution

Titel

Publicering

6-2005-12 DTU - Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse Dan WORM: Risikovurdering og forebyggelse af arbejdsulykker 2010
8-2005-12 KU - Institut for Medier. Erkendelse og Formidling Arbejdsmiljø blandt medarbejdere med indvandrerbaggrund i mindre private virksomheder 2010
13-2005-12 NFA Center for forskning i produktion, ledelse og arbejdsmiljø i mindre virksomheder 2010