Spring over hovedmenu

Feedback på projektidéer til udviklingsprojekter

Arbejdsmiljøforskningsfonden tilbyder som et forsøg at give faglig feedback på projektideer vedr. udviklingsprojekter, før de bliver til ansøgninger

Arbejdsmiljøforskningsfonden støtter udviklingsprojekter, der skaber viden og innovation, baseret på systematisk arbejde med forskning, implementering og praktiske erfaringer fra virksomheder og organisationer. Fonden ser gerne, at sådanne ansøgninger udvikles af og fremsendes fra partnerskaber mellem praktikere og forskere, og fra faglige miljøer der ikke traditionelt har ansøgt om støtte hos Arbejdsmiljøforskningsfonden. Fonden oplever dog, at det kan være vanskeligt for andre end de etablerede forskningsmiljøer at udforme ansøgninger, der opfylder de krav til bl.a. studiedesign, baggrundsviden og evaluering som fonden stiller.

Arbejdsmiljøforskningsfonden ønsker derfor som et forsøg at give faglig feedback, der kan kvalificere projektidéer vedr. udviklingsprojekter, inden de evt. bliver til ansøgninger. Det er Udvalget for Udvikling og Udredning, der giver feedback på projektidéer.

Målgruppe

Målgruppen for initiativet er branchefællesskaber, arbejdsmiljøpraktikere, partnerskaber, netværk af virksomheder eller andre, der i et samarbejde med relevante forskere eller fagpersoner har en idé til et udviklingsprojekt, men mangler erfaring med at udforme en kvalificeret ansøgning. Kun institutioner, dvs. universiteter, sektorforskningsinstitutioner, offentlige og private virksomheder, organisationer, konsortier med flere, der ikke har modtaget bevilling fra Arbejdsmiljøforskningsfonden de seneste tre år inden fristen for indsendelse (se nedenfor), er omfattet af dette initiativ. Det bemærkes, at tilsagn om støtte ikke gives til enkeltpersoner uden institutionel tilknytning.

Karakteren af feedbacken

Den faglige feedback vil alene have karakter af en vejledende udtalelse og er ikke en afgørelse. Det bemærkes, at der ikke er sikkerhed for en godkendt ansøgning, hvis man indarbejder feedbackens anbefalinger i den endelige ansøgning; her vil alle ansøgninger blive bedømt efter de fastlagte kriterier, der fremgår af ansøgningsvejledningen for udviklingsprojekter.

Kun projektidéer vedr. udviklingsprojekter er omfattet af forsøget. Forskningsprojekter er dermed udelukkede. Feedbacken fremsendes som skriftlige kommentarer til en fremsendt og velbeskrevet projektide.

Krav til projektidé

For at modtage kvalificeret feedback skal potentielle ansøgere fremsende en ’projektide’, beskrevet på 3-4 sider. Projektidéen skal omhandle ét eller flere af de prioriterede hovedtemaer nævnt i fondens strategi.

For at komme i betragtning til feedback bør beskrivelsen som minimum indeholde:

  • En klar formulering af det problem der ønskes løst
  • En kort beskrivelse af den indsats, det udviklingsprogram eller den intervention mm., der ønskes støtte til at udvikle og teste
  • En afklaring af målgruppen for projektet
  • Design og programteori
  • Hvilke resultater forventes, og hvordan antager man, der kan måles eller evalueres?
  • Beskrivelse af de aktører, man forventer vil indgå i projektet, samt hvilke organisationer der kan have interesse i at fremme udbredelsen af eventuelle positive resultater.
  • Økonomisk overslag

Arbejdsmiljøforskningsfonden vil desuden anbefale, at man forud for indsendelse af sin projektidé orienterer sig i ansøgningsvejledningen for ansøgninger til udviklingsprojekter for her at se, hvilke krav der stilles til en endelig ansøgning.

Fondens sekretariat forbeholder sig ret til at afvise projektideer, der ligger uden for fondens formål eller prioriterede temaer, samt projektidéer, der ikke er beskrevet tilstrækkeligt til at kunne vurderes. De projektideer, som behandles af udvalget, vil modtage en skriftlig feedback, der har til formål at hjælpe ansøger på vej i retning af en bedre ansøgning. Feedbacken udformes om muligt som anbefalinger til hvilke opgaver, der bør udføres for at nå fra idé til ansøgning. Det bemærkes, at selv om man indarbejder feedbackens anbefalinger i den endelige ansøgning, er der ikke sikkerhed for en godkendt ansøgning.