Spring over hovedmenu

Appendiks til forskningsstrategi

Formidling og udbredelse af viden

Forskningsprojekterne skal gennem formidlingsaktiviteter gøre den forskningsbaserede viden tilgængelig og handlingsrettet, så alle relevante arbejdsmiljøaktører kan træffe beslutninger om ændringer i arbejdsmiljøindsatsen på et velfunderet grundlag. Det kan ske gennem populærvidenskabelige artikler, sociale medier, blogs, konferencer, seminarer, workshops etc.

Det er samtidig fondens ambition, at der fremadrettet er et større fokus på at sikre mobilisering af ny viden. Det er derfor vigtigt, at projekterne forholder sig til, hvordan deres resultater kan omsættes i praksis. Ligesom det er vigtigt, at projekterne samarbejder med aktører, som har tæt kontakt til virksomhederne, dvs. parter, arbejdsmiljørådgivere og BFA. Det bør også ske gennem øget brobygning mellem forskning og praksis, via systematisk inddragelse af interessenter og målgrupper og via inddragelse af interessenter som brancheorganisationer og virksomhedsnetværk.

Både forskere og interessenter skal have fokus på at sikre mobiliseringen af ny viden. Forskerne skal på den ene side være opsøgende i forhold til vidensbehovet blandt virksomheder, rådgivere, myndigheder osv., således at forskningen ikke kun drives af push-faktorer (forskernes egne idéer og ønsker) men også af pull-faktorer (virksomhedernes behov for viden) og udveksling af information idéer og erfaringer med forskningsbrugere. Og interessenterne (rådgivere, arbejdsmarkedets parter og myndigheder) skal på den anden side sikre, at de har kapacitet til at gå i dialog med forskere om forskningsbehov i praksis, til at vurdere og fortolke ny viden og understøtte implementeringen af nye tiltag baseret på ny viden på arbejdspladserne.

Fonden lægger ved vurdering af ansøgninger stor vægt på, at de har en gennemarbejdet formidlingsplan, der tydeligt viser, hvordan projektet tænkes formidlet og gjort tilgængeligt i både et videnskabeligt og et populært og bredere regi. Fonden følger løbende op på, om de støttede projekter og resultaterne fra disse formidles til relevante aktører. Formålet er at understøtte og vurdere, om projekternes formidlingsplaner opnår de ønskede resultater for formidlingen.

Fonden lægger stor vægt på, at projekterne ved afrapporteringen beskriver og vurderer, hvordan projektets resultater kan bidrage til at forbedre arbejdsmiljøet, og – så vidt muligt – om projektets resultater udfylder et videnshul eller går imod hhv. underbygger andre relevante forskningsresultater.

Den videnskabelige formidling

Fonden lægger stor vægt på, at forskningsprojekterne publicerer videnskabelige artikler i anerkendte nationale og internationale tidsskrifter, da dette er med til at sikre kvaliteten af arbejdsmiljøforskningen. Fonden opfordrer til, at projekterne i videst muligt omfang publicerer i Open Access. Open Access kan bidrage til nye og forbedrede forskningsmuligheder – specielt inden for tværdisciplinær forskning såsom arbejdsmiljøforskning – og forbedre adgangen til forskningsbaseret viden for myndigheder, virksomheder, rådgivere og andre aktører og dermed bidrage til, at den nyeste viden hurtigere kommer ud på arbejdspladserne.

Fondens egen formidling

Fonden formidler resultater fra igangsatte og afsluttede projekter til centrale aktører (myndigheder, Arbejdsmiljørådet og BFA’erne). Fonden afholder desuden hvert år en konference, hvor væsentlige resultater fra de støttede projekter formidles. Desuden informeres der løbende via Fondens hjemmeside om igangsatte projekter og resultater fra alle afsluttede projekter.