Spring over hovedmenu

Bekendtgørelse om Arbejdsmiljøforskningsfonden1)

I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 17.21.08 til § 17 på finansloven for finansåret 2021 fastsættes:

Kapitel 1

Fondens oprettelse, formål og midler

§ 1. Arbejdsmiljøforskningsfonden er oprettet som led i udmøntning af satsreguleringspuljen for 2003.2) Stk. 2. Fondens formål er at styrke arbejdsmiljøforskningen i Danmark. Stk. 3. Fonden støtter forskning og udvikling i arbejdsmiljø for at forbedre arbejdsmiljøet og dermed forebygge, begrænse og afhjælpe udstødelse af personer fra arbejdsmarkedet på grund af arbejdsulykker, arbejdsbetingede lidelser, nedslidning m.v.

§ 2. Ved fonden forstås i denne bekendtgørelse:

1. Beskæftigelsesministeren.

2. Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg.

3. Det Videnskabelige Arbejdsmiljøforskningsudvalg.

4. Udvalget for Udvikling og Udredning.

Stk. 2. Arbejdstilsynet er sekretariat for fonden.

§ 3. Fondens midler er fastsat i finanslovens § 17.21.08.

Stk. 2. Derudover overfører Arbejdsmiljørådet årligt et beløb til fondens uddeling, hvilket fremgår af finanslovens § 17.22.13.

Kapitel 2

Fondens struktur og udvalg

Struktur

§ 4. Fondens struktur skal adskille vurdering af relevans og kvalitet.

§ 5. Fonden skal indhente forskningsfaglig rådgivning fra Danmarks Innovationsfond i forbindelse med fastlæggelse af uddelingsprocedure, herunder opslag, og forskningsfaglig vurdering af indkomne forskningsansøgninger, jf. lov om Danmarks Innovationsfond.

Stk. 2. Det Videnskabelige Arbejdsmiljøforskningsudvalg kan fungere som rådgivende udvalg for Danmarks Innovationsfond, jf. fondens opgaver i henhold til § 5, stk. 1 i lov om Danmarks Innovationsfond.

§ 6. Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg skal sikre, at fonden uddeler midler til forskning og udvikling, der ud fra en arbejdsmiljøstrategisk vurdering er relevant.

Stk. 2. Udvalget for Udvikling og Udredning skal sikre, at fonden uddeler midler til udvikling og udredning af høj kvalitet vedrørende arbejdsmiljø.

Stk. 3. Arbejdstilsynet skal som sekretariat sikre koordination af arbejdet i fondens udvalg.

Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg

§ 7. Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg består af 9 medlemmer.

Stk. 2. Formanden og dennes stedfortræder udpeges af beskæftigelsesministeren.

Stk. 3. De øvrige 8 medlemmer og stedfortrædere for disse udpeges af Arbejdsmiljørådet efter følgende fordeling:

1. Tre medlemmer indstillet af Fagbevægelsens Hovedorganisation.

2. Et medlem indstillet af Akademikerne.

3. Et medlem indstillet af Dansk Arbejdsgiverforening.

4. Et medlem indstillet af Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Landbrug og Fødevarer i fællesskab.

5. Et medlem indstillet af de offentlige arbejdsgivere i fællesskab.

6. Et medlem indstillet af Lederne.

Det Videnskabelige Arbejdsmiljøforskningsudvalg

§ 8. Det Videnskabelige Arbejdsmiljøforskningsudvalg består af 7 medlemmer. Beskæftigelsesministeren udpeger efter indstilling fra Danmarks Innovationsfond formanden og de øvrige 6 medlemmer i deres personlige egenskab.

Stk. 2. Udvalget vælger af dets midte en næstformand.

Stk. 3. Udvalgets medlemmer skal være anerkendte forskere og have indsigt i mindst et af følgende forskningsområder:

1. arbejdsmiljøfaktorers betydning for sikkerhed, sundhed, trivsel, velfærd m.v.,

2. arbejdsmiljøindsatser på virksomheds-, branche-, og samfundsniveau, eller

3. den samfundsmæssige udviklings betydning for arbejdsmiljøet.

Stk. 4. Det tilstræbes, at udvalget sammensættes med en bred repræsentation af forskningsområder, jf. stk. 3, nr. 1-3.

Stk. 5. Det tilstræbes, at udvalgets medlemmer tilsammen repræsenterer indsigt i arbejdsmiljøforskning ved et bredt udsnit af institutioner m.fl.

Udvalget for Udvikling og Udredning

§ 9. Udvalget for Udvikling og Udredning består af 5 medlemmer. Formanden og de øvrige 4 medlemmer udpeges af beskæftigelsesministeren i deres personlige egenskab.

Stk. 2. Udvalget vælger af dets midte en næstformand.

Stk. 3. Udvalgets medlemmer skal være anerkendte forskere eller forskningskyndige og have indsigt i mindst et af følgende forskningsområder:

1. arbejdsmiljøfaktorers betydning for sikkerhed, sundhed, trivsel, velfærd m.v.,

2. arbejdsmiljøindsatser på virksomheds-, branche-, og samfundsniveau, eller

3. den samfundsmæssige udviklings betydning for arbejdsmiljøet.

Stk. 4. Det tilstræbes, at udvalget sammensættes med en bred repræsentation af forskningsområder, jf. stk. 3, nr. 1-3.

Stk. 5. Det tilstræbes, at udvalgets medlemmer tilsammen repræsenterer indsigt i arbejdsmiljøforskning ved et bredt udsnit af institutioner m.fl.

Udpegningsperiode

§ 10. Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalgs medlemmer og disses stedfortrædere udpeges for to år ad gangen.

Stk. 2. Det Videnskabelige Arbejdsmiljøforskningsudvalgs medlemmer udpeges for to år ad gangen.

Stk. 3. Udvalget for Udvikling og Udrednings medlemmer udpeges for to år ad gangen.

Kapitel 3

Fælles bestemmelser for udvalgene

§ 11. Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne eller disses stedfortrædere er til stede.

Stk. 2. Det Videnskabelige Arbejdsmiljøforskningsudvalg og Udvalget for Udvikling og Udredning er beslutningsdygtige, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 3. Udvalgene træffer beslutning ved stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer eller disses stedfortrædere.

Stk. 4. Ved stemmelighed er udvalgsformandens stemme afgørende.

§ 12. Udvalgsmedlemmer eller disses stedfortrædere kan ikke deltage i behandlingen af en sag, hvis vedkommende er inhabil, jf. kapitel 2 i forvaltningsloven.

Stk. 2. Nuværende og tidligere medlemmer af udvalgene har tavshedspligt om udvalgets behandling af ansøgninger, jf. forvaltningslovens § 27 og straffelovens § 152.

§ 13. Udvalgene skal vedtage en forretningsorden.

Kapitel 4

Strategi for forskning og udvikling i arbejdsmiljø mv.

§ 14. Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg indstiller til beskæftigelsesministerens godkendelse:

1. En rullende strategi for forskning og udvikling i arbejdsmiljø.

2. De overordnede, prioriterede forskningstemaer i strategien.

3. En målsætning om at styrke forskeruddannelse indenfor arbejdsmiljøområdet.

§ 15. Det Videnskabelige Arbejdsmiljøforskningsudvalg og Udvalget for Udvikling og Udredning rådgiver Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg om forskningsfaglige spørgsmål.

§ 16. Strategien har til formål at sikre en bedre prioritering og udnyttelse af de økonomiske midler til forskning og udvikling på arbejdsmiljøområdet.

Stk. 2. Strategien skal indeholde målsætninger og de overordnede, prioriterede temaer for forskning og udvikling i arbejdsmiljø.

Stk. 3. Strategien skal bidrage til at øge koordinering af forsknings- og udviklingsaktiviteter og samarbejde mellem forskningsinstitutioner.

Stk. 4. Strategien skal samtidig bidrage til at styrke formidling og anvendelse af forskningsresultater m.v. som grundlag for arbejdsmiljøindsatsen, herunder på den enkelte virksomhed.

Stk. 5. Strategien skal indeholde en målsætning om at styrke uddannelse af forskere i arbejdsmiljø med henblik på større forskerkapacitet indenfor arbejdsmiljøområdet.

§ 17. Som baggrund for strategien og i en dialog mellem forskere og arbejdsmarkedets parter indgår bl.a. overvejelser om:

1. hvilke arbejdsmiljøforhold dansk forskning har belyst eller mangler at belyse,

2. hvilke danske institutioner der forsker i arbejdsmiljø, herunder forskerkapaciteten, og

3. hvilket finansieringsgrundlag dansk arbejdsmiljøforskning har.

Kapitel 5

Fondens uddeling af midler

§ 18. Fonden uddeler, efter ansøgning, midler til forsknings- og udviklingsaktiviteter. Midlerne uddeles i åben konkurrence.

Stk. 2. Fondens midler kan bl.a. uddeles til:

1. Flerårige bevillinger til tværfaglige forskningstemaer, som involverer flere institutioner.

2. Bevillinger til forskning i nye, oversete eller uafklarede forskningstemaer.

3. Forsøgs- og udviklingsprojekter.

4. Forskeruddannelse.

Beslutningsproces

§ 19. Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg beslutter på grundlag af forskningsstrategien de konkrete temaer, som fonden ønsker at støtte.

Stk. 2. Fonden indkalder ansøgninger i åbne opslag, hvor temaerne er beskrevet. Opslagene skal angive den økonomiske ramme.

Stk. 3. Arbejdstilsynet påser som sekretariat, at de indkomne ansøgninger opfylder formkrav og er indgivet rettidigt, jf. § 25.

Stk. 4. Hvis kravene efter stk. 3 ikke er opfyldt, afviser Arbejdstilsynet som sekretariat ansøgningen.

Kvalitet

§ 20. Danmarks Innovationsfond skal godkende uddelingsproceduren og foretage en forskningsfaglig vurdering af indkomne ansøgninger til Arbejdsmiljøforskningsfonden om støtte til forskning. Det Videnskabelige Arbejdsmiljøforskningsudvalg kan fungere som rådgivende udvalg for Danmarks Innovationsfond, jf. § 5, stk. 2. Efter at Innovationsfonden har truffet beslutning om forskningsfaglig godkendelse, kan Arbejdsmiljøforskningsfonden uddele midlerne blandt de ansøgere, som Innovationsfonden har godkendt som støtteværdige.

Stk. 2. Det Videnskabelige Arbejdsmiljøforskningsudvalg kan ved bedømmelsen inddrage eksterne eksperter.

Stk. 3. Hvis Danmarks Innovationsfond vurderer, at en ansøgning ikke er kvalificeret, giver Arbejdstilsynet som sekretariat ansøgeren et afslag.

Stk. 4. Hvis Danmarks Innovationsfond vurderer, at en ansøgning ikke ligger inden for de i opslaget angivne temaer, giver Arbejdstilsynet som sekretariat ansøgeren et afslag.

§ 21. Ansøgninger om tilskud til udvikling og udredning forelægges Udvalget for Udvikling og Udredning.

Stk. 2. Udvalget vurderer ansøgninger om tilskud til udvikling og udredning efter faglige kvalitetskriterier, som udvalget udformer.

Stk. 3. Udvalget kan ved bedømmelsen inddrage eksterne eksperter.

Stk. 4. Hvis udvalget vurderer, at en ansøgning ikke opfylder kvalitetskriterierne, giver Arbejdstilsynet som sekretariat ansøgeren et afslag.

Stk. 5. Hvis udvalget vurderer, at en ansøgning ikke ligger inden for de i opslaget angivne temaer, giver Arbejdstilsynet som sekretariat ansøgeren et afslag.

Relevans

§ 22. Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg vurderer de kvalificerede ansøgninger efter relevanskriterier, som udvalget beslutter.

Stk. 2. Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg lægger ved vurderingen bl.a. vægt på at fremme tværgående institutionelt og fagligt samarbejde i arbejdsmiljøforskningen, jf. § 16, stk. 3.

Uddeling

§ 23. Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg indstiller ansøgninger til beskæftigelsesministerens godkendelse.

Stk. 2. Fonden uddeler midler til de godkendte forsknings- og udviklingsaktiviteter, jf. § 26, stk. 1.

Stk. 3. Fonden stiller ved uddeling krav om, at forsknings- og udviklingsresultater gøres offentligt tilgængelige med henblik på anvendelse, jf. § 16, stk. 4.

Stk. 4. Arbejdstilsynet giver som sekretariat de øvrige ansøgere et afslag.

Hurtig procedure

§ 24. Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg kan beslutte, at der efter opslag kan ydes støtte til et konkret tema, som ligger uden for strategien, hvis udvalget konstaterer et særligt behov for at tilvejebringe konkret, løsningsorienteret viden inden for kort tid.

Stk. 2. Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg kan i dets forretningsorden vedtage, at Arbejdstilsynet som sekretariat vurderer ansøgningernes relevans og indstiller ansøgninger til beskæftigelsesministerens godkendelse, jf. § 22 og § 23, stk. 1.

Stk. 3. Ansøgningernes kvalitet skal vurderes af henholdsvis Danmarks Innovationsfond og Udvalget for Udvikling og Udredning, jf. § 20 og § 21.

Kapitel 6

Fondens administration

§ 25. Arbejdstilsynet udarbejder en vejledning om ansøgningskrav.

§ 26. Arbejdstilsynet giver tilsagn om tilskud til godkendte forsknings- og udviklingsaktiviteter, jf. § 23, stk. 2.

Stk. 2. Arbejdstilsynet fastsætter standardvilkår for tilskud fra fonden, herunder vilkår om midlernes anvendelse, udbetaling, regnskab, revision, faglig rapportering m.v.

Stk. 3. Vilkår for revision af regnskaber for projekttilskud fra Arbejdsmiljøforskningsfonden fremgår af bilag 1 til bekendtgørelsen.

§ 27. Arbejdstilsynet fører tilsyn med de forsknings- og udviklingsaktiviteter, der modtager tilskud fra fonden.

§ 28. Tilskudsmodtager skal underrette Arbejdstilsynet, hvis planlagte aktiviteter forsinkes, eller forudsætningerne for tilskuddet ændres væsentligt.

§ 29. Arbejdstilsynet kan beslutte, at tilskud bortfalder eller kræves tilbagebetalt, hvis tilskudsvilkårene ikke overholdes.

Kapitel 7

Administrative bestemmelser

§ 30. Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg afgiver en årlig redegørelse til Arbejdsmiljørådet om fondens virke.

§ 31. Arbejdstilsynets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Afgørelser efter § 19, stk. 4, og § 29 kan dog indbringes for beskæftigelsesministeren.

Ikrafttræden

§ 32. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1579 af 27. december 2019 om Arbejdsmiljøforskningsfonden ophæves.

Beskæftigelsesministeriet, den 29. december 2020

Peter Hummelgaard / Sine Frederiksen

1) Uddeling af midler sker inden for rammerne af artikel 31 i Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning), EU-Tidende 2008, nr. L 214 s. 3ff. 2) Fonden er en udmøntning af de anbefalinger, som Arbejdsministeriets Udvalg om Arbejdsmiljøforskning gav i rapport af 23. februar 2001.

Bilag 1

Vilkår for revision af regnskaber for projekttilskud fra Arbejdsmiljøforskningsfonden

1. Disse vilkår gælder for tilskudsmodtagere, som modtager tilskud fra Arbejdsmiljøforskningsfonden.

2. Revisionen skal udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor, af Kommunernes Rigsrevisionsafdeling eller revisionsdirektoratet for Københavns Kommune eller andre kommunale revisororganer.

2.1 I tilfælde af revisorskift skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grundene til fratrædelsen.

3. Revision skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.v. (lovbekendtgørelsen nr. 101 af 19. januar 2012) og nærmere præciseret i § 2, nr. 2 og §§ 3-7.

3.1 Ved revisionen efterprøves om projektregnskabet er rigtigt og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der foretages endvidere en vurdering af, hvorvidt der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og ved gennemførelsen af de aktiviteter, der er omfattet af projektregnskabet.

4. Revisionens omfang afhænger af tilskudsmodtagers administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen.

5. Ved revisionen skal revisor efterprøve:

1. om projektregnskabet er rigtigt, det vil sige uden væsentlige fejl og mangler,

2. om tilskudsbetingelserne er opfyldt, herunder vilkår i bevillingsbrevet,

3. om tilskuddet er anvendt til det/de opstillede mål i ansøgningen,

4. om tilskudsmodtager har udvist sparsommelighed, og

5. om de oplysninger, som tilskudsmodtager har meddelt Arbejdstilsynet om opfyldelsen af resultatkravene, er dokumenterede.

5.1 Revisionen udføres ved stikprøvevise undersøgelser.

5.2 Revisionen udføres ved det samlede slutregnskab for projektet.

6. Tilskudsmodtager skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af projektregnskabet samt for revisors vurdering af forvaltningen, herunder mål og opnåede resultater. Tilskudsmodtager skal give revisor adgang til at foretage undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv.

7. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks at give tilskudsmodtager meddelelse derom, samt påse at tilskudsmodtager giver tilskudsyder meddelelse herom inden 3 uger. I modsat fald er det revisors pligt at orientere tilskudsyder. Revisors bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen.

7.1 Det samme gælder, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at projektets gennemførelse er usikker af økonomiske eller af andre grunde.

8. Det reviderede projektregnskab forsynes med en revisionspåtegning efter den for revisor gældende erklæringsbekendtgørelse, og det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse. Forbehold skal fremgå af påtegningen.

8.1 Revisor skal afgive en revisionsberetning med revisors vurdering og konklusion vedrørende den udførte revision, jf. § 5. Beretningen kan afgives i tilslutning til påtegningen eller i en revisionsprotokol.

8.2 Genpart af revisionsberetningen indsendes af tilskudsmodtager til Arbejdstilsynet sammen med det påtegnede projektregnskab.