Spring over hovedmenu

Virkemidler i arbejdsmiljøet

Ansøger: SDU

Bevilling: 1,9 mio. kr. (2020)

Formålet med dette projekt er at bidrage med viden om, hvordan grønlandske virksomheder organiserer deres arbejdsmiljøindsats, og hvordan arbejdsmiljøindsatsen i den særlige grønlandske kontekst kan styrkes.

De to datasæt analyseres dels separat og dels tværgående. I analysen af de kvantitative data fokuseres på sammenligning med data fra den danske VAI-undersøgelse med henblik på at identificere særlige problemstillinger for det grønlandske arbejdsmiljøarbejde. Desuden analyseres data for at identificere de typer virksomheder fordelt på størrelser og brancher, hvor der er særlige problemstillinger. Det kvalitative datamateriale analyseres med fokus på forståelsen af, hvordan det praktiske arbejdsmiljøarbejde fungerer, herunder hvilke særlige muligheder og barrierer som findes i de grønlandske virksomheder. Denne første analyse danner udgangspunkt for den tværgående analyse af forklaringer på de særlige problemstillinger som er identificeret i den kvantitative undersøgelse og de særlige udfordringer fra den grønlandske kontekst. Denne analyse bygger på realistiske evalueringer, som kan anvendes til at identificere de mekanismer, der styrker arbejdsmiljøindsatsen.

Ansøger: Sjællands Universitet

Bevilling: 2,65 mio. kr. (2020)

Projektets hovedformål er 1) at udvikle et billedbaseret kommunikationsmateriale til forebyggelse af arbejdsbetinget båndeksem hos rengøringsassistenter (delstudie 1) og 2) at teste materialet i et randomiseret interventionsstudie (delstudie 2).

Delstudie 1: Billedmaterialet udvikles i et multidisciplinært ekspertsamarbejde og tager udgangspunkt i eksisterende viden om primær forebyggelse. Let forståelige illustrationer vil formidle enkle råd om forebyggelse. Validiteten testes i to pilotprojekter blandt hhv. lagerarbejdere og rengøringsassistenter.

Delstudie 2: Et randomiseret interventionsstudie omfattende 2 interventionsgrupper og en kontrolgruppe blandt rengøringsassistenter. Begge interventionsgrupper eksponeres for billedmaterialet i 6 mdr., og den ene gruppe undervises tillige i 1 time om forebyggelse ved baseline. Kontrolgruppen eksponeres ikke for materialet og undervises ikke. Effektmål indhentes ved baseline samt efter 6 måneders eksponering og omfatter objektiv måling af håndeksem, livskvalitet, viden om håndeksem, sygemelding og tilfredshed med interventionen. I et kort afsluttende interview af deltagerne indhentes oplysninger om etnicitet, dansk sprogforståelse, uddannelsesniveau og anciennitet, tidligere forekomst af håndeksem, medicinforbrug samt kurser i håndeksemforebyggelse. Efter follow-up undervises kontrolgruppen i forebyggelse og introduceres til billedmaterialet. Det forventes, at billedmaterialet skaber øget fokus på hudbeskyttende adfærd, og at interventionsgrupperne derfor udvikler håndeksem i mindre grad end kontrolgruppen. Såfremt deltagerne har et eksisterende eksem, forventes det at bedres i interventionsgrupperne, men ikke i kontrolgruppen.

Ansøger: NFA

Bevilling: 3,5 mio. kr. (2019)

AVATAR-projektets formål er at skabe og formidle viden om fordele og ulemper ved brugen af apps i arbejdspladsernes trivsels- og arbejdsmiljøarbejde, samt at levere anbefalinger til god praksis på området. I projektet besvares følgende forskningsspørgsmål:  

1) Hvordan vurderes apps som virkemiddel på arbejdspladser, der har implementeret dem, og hvilke erfaringer – positive som negative – har arbejdspladserne opnået i processen?

2) Påvirkes medarbejdernes trivsel og psykiske arbejdsmiljø i positiv retning, når der implementeres en app til måling af trivsel?

3) Hvilke forhold præger i praksis arbejdspladsernes tilgang til at udvælge og implementere arbejdsmiljøapps, og hvordan påvirkes forståelsen og håndteringen af arbejdsmiljøet som en konsekvens heraf?

Spørgsmålene besvares ud fra en mixed methods-tilgang på baggrund af et interviewstudie, et kvantitativt effektstudie og kvalitative feltstudier.

Ansøger: Juridisk Fakultet, KU

Bevilling: 1,5 mio. kr. (2019)

Gennem de senere år er der foregået en udvikling, hvor det danske arbejdsmarked i stigende grad er blevet digitaliseret. I den forbindelse har der udviklet sig helt nye former for arbejdstilrettelæggelse, som koordineres af onlineplatforme. Udviklingen udfordrer de traditionelle rammer for arbejdslivet, herunder arbejdsmiljøsystemet.

Projektets hovedformål er at analysere denne udvikling fra et juridisk perspektiv med henblik på at kortlægge onlineplatformes betydning og mulige udfordringer i forhold til arbejdsmiljøarbejdet og fremkomme med konkrete anbefalinger til eventuelle ændringer af den eksisterende regulering. Den centrale regulering på området er arbejdsmiljølovgivningen og dens samspil med andre relevante retsområder, herunder navnligt arbejdsretten. Herudover er det ligeledes et formål at undersøge EU-rettens stigende betydning for de nationale regler, herunder f.eks. EUdomstolens fortolkning af arbejdstagerbegrebet. Endeligt er det et vigtigt formål at undersøge reguleringen i Norden, navnlig Sverige og Norge, idet dette kan bidrage til en bredere forståelse af onlineplatforme.

Ansøger: Forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM, Region Midtjylland

Bevilling: 3,5 mio. kr. (2019)

Formålet med projektet er at igangsætte og evaluere en intervention, der har til hensigt at sætte fokus på arbejdstilrettelæggelse via trepartsamtaler for gravide medarbejdere på Aarhus Universitetshospital (AUH) og dermed mulighed for at reducere deres sygefravær.

Tidlig dialog, vejledning og arbejdstilrettelæggelse frem for sygemelding er fokus for indsatsen. Gennem særlige trepartssamtaler mellem den gravide medarbejder, nærmeste leder samt en specialuddannet arbejdsmiljøjordemoder bliver den gravide medarbejder vejledt i håndtering af graviditetsgener, og lederen opnår øget kendskab til at varetage den gravide medarbejders behov for arbejdstilrettelæggelse. Interventionen vil blive gennemført med deltagelse af afdelinger på AUH. Halvdelen af afdelingerne modtager projektets intervention, mens de øvrige forsætter med vanlig praksis. Interventionen er en systematisk indsats med tre basiselementer, der udrulles kontinuerligt.

Ansøger: Arbejdsmedicinsk Klinik Herning

Bevilling: 2,9 mio. kr. (2019)

Implementering af arbejdsmiljøloven og dens intentioner er svær, fordi den forudsætter at viden kan overføres, uden modstand, fra én kontekst til en anden. Hvis implementering og overføring af viden og idéer om, hvad der giver et sikkert arbejdsmiljø, i stedet anskues som en oversættelseshandling, bliver det afgørende, hvordan implementeringen gennemføres. I et oversættelsesteoretisk perspektiv antages, at en god oversættelse af arbejdsmiljøloven med fokus på, hvad der giver mening i modtagerkonteksten, kan føre til bedre sikkerhedspraksis.

Udviklingsprojektet har til formål at udvikle en metode til at oversætte arbejdsmiljølovgivningen. Oversættelsen skal ikke resultere i nye sproglige formuleringer, men derimod i nye meningsfulde tiltag, der skal opfylde målet om at forbedre sikkerhedspraksis og reducere ulykker i bygge- og anlægsbranchen. Projektets formål er endvidere at teste, om og hvordan tiltagene virker.

Projektet er et mixed methods multi-case studie der gennemføres på tre byggepladser.

Ansøger: AMK Bispebjerg
Bevilling: 0,3 mio. kr. (2018)

Fravær under graviditeten er højt i Danmark, hvor op mod 80 pct. af kvinderne i den fødedygtige alder er tilknyttet arbejdsmarkedet. Undersøgelser har vist, at risikoen for fravær under graviditeten er størst blandt de gravide, der har mange belastninger i arbejdet. Samtidig har en undersøgelse vist, at hvis man justerer gravides arbejdsopgaver, så kan man reducere deres fravær. Der findes ikke undersøgelser, der systematisk har undersøgt virkemidler, der kan forbedre de gravides arbejdsmiljø og nedsætte deres fravær. Der er også sparsom viden om arbejdspladsernes lederes holdninger til og oplevelser omkring samarbejdet med gravide medarbejdere og problemer med at fastholde gravide medarbejdere i arbejdet.

Det aktuelle projekt er et tillægsstudie til en undersøgelse, der ved hjælp af løndata undersøger, om undervisning af 1. linje ledere i at have en Aktiv Gravidpolitik nedsætter fraværet blandt gravide medarbejdere. Dette tillægsstudie vil systematisk og mere dybdegående undersøge ledernes oplevelser af samarbejdet med gravide medarbejdere og særligt deres erfaringer med anvendelse af en Aktiv Gravidpolitik.

Resultaterne vil kunne støtte resultaterne fra den pågående interventionsundersøgelse og medvirke til mere detaljerede anbefalinger til beslutningstagere og ledere. Den nyerhvervede viden kan være med til at udvikle fremtidige tiltag til bedring af gravides arbejdsmiljø, øge sandsynligheden for succes af disse og forebygge unødvendigt fravær under graviditet.

Ansøger: Bispebjerg Hospital, 1 ph.d.
Bevilling: 1,7 mio. kr. (2018)

Håndeksem er en almindeligt forekommende arbejdsmedicinsk problemstilling, og den hyppigst anerkendte arbejdsbetingede sygdom i Danmark. Forebyggelse af håndeksem har hidtil haft fokus på at undgå allergifremkaldende og lokalirriterende påvirkninger, men trods rådgivningsprogrammer vedrørende dette, er prævalensen fortsat uændret. 50-70 pct. af patienter med håndeksem er koloniseret med gule stafylokokker (Staphylococcus aureus) på hænder. S. aureus er associeret med svært eksem og medfører risiko for kontaminering af omgivelser og dermed risiko for eksklusion fra arbejdsmarkedet. Der mangles i dag viden om, hvorvidt hudmikrobiomet på hænderne blandt patienter med håndeksem er stabilt, om det er relateret til hudens barrierefunktion, om det varierer over tid, samt hvilke forskelle hudmikrobiomet hos håndeksemspatienter præsenterer i sammenligning med hudraske personer.

Formålet for det aktuelle projekt er gennem klinisk eksperimentelle studier at evaluere hudmikrobiomet på hænderne over tid og relateret til hudbarrierefunktionen, samt vurdere effekten af anvendelse af desinfektionsmidler og handsker i relation til risiko for kolonisering med S. aureus hos patienter med håndeksem.

Ansøger: AAU
Bevilling: 3,3 mio. kr. (2018)

Digitale platforme til udveksling af viden og informationer på tværs af fag, professioner, virksomheder, institutioner, kunder, borgere m.fl. er allerede implementeret i mange sektorer med den intention at fremme både produktivitet og kvalitet. I byggeriet er BIM (Building Information Modeling) og VDC (Virtual Design and Construction) digitale platforme, hvor byggeriet designes, planlægges og ’bygges’ virtuelt før opstart på byggepladsen.

Erfaringer fra international forskning inden for ledelse af byggeri peger på, at det psykiske arbejdsmiljø sættes under pres, når nye digitale infrastrukturer implementeres i byggeprojekter i form af BIM, VDC og fælles webløsninger. Der er derfor behov for at adressere betydningen for det psykiske arbejdsmiljø og måder at forebygge problemerne fra et arbejdsmiljøperspektiv.

Projektets formål er derfor sammen med brugere af digitale platforme i byggeprojekter at undersøge sammenhænge mellem digitale platforme og psykiske arbejdsmiljø-problemer og afdække løsningsmuligheder, der kan forebygge problemerne ved at påvirke både design og anvendelse af digitale platforme.

Ansøger: AMK Herning
Bevilling: 1,6 mio. kr. (2018)

Der er begrænset viden om, hvordan det på lang sigt går patienter, som rammes af arbejdsrelateret sygdom. En væsentlig andel af patienterne på de arbejdsmedicinske klinikker henvises med mentale helbredsproblemer og bevægeapparatssmerter, hvor der typisk stilles en bred diagnose. Fælles for disse lidelser er, at langtidsprognosen ikke kan forudsiges ud fra diagnosen alene. Andre faktorer, herunder sociale og arbejdsmiljømæssige forhold, har også betydning for, om patienterne bliver raske og kommer stabilt tilbage i arbejde. Arbejdsrelaterede mentale helbredslidelser har været kraftigt stigende de seneste 15 år. Optimeret rådgivning af og på sigt nye indsatser for denne patientgruppe er vigtig, og første skridt er mere viden om langtidsprognosen.

Projektets formål er at beskrive langtidsprognosen for arbejdsmarkedstilknytning og helbred indenfor forskellige diagnosegrupper blandt personer med arbejdsrelateret lidelse set på de arbejdsmedicinske klinikker i årene 2000-2013. Herudover er formålet at identificere risikofaktorer (f.eks. diagnose/branche) for ustabil arbejdstilknytning og dårligt helbred.

Ansøger: DTU

Bevilling: 2,4 mio. kr. (2018)

Projektets grundantagelse er, at konflikters årsager og virkninger udspiller sig på forskellige organisatoriske niveauer, og kompleksiteten forstærkes, idet konflikter kan opstå på ét niveau og udspilles på et andet niveau i organisationen. Dette gør forebyggelse og konflikthåndtering til en vanskelig opgave for både ledelse og medarbejdere.

Projektets formål er at udvikle, afprøve og evaluere et kompetenceudviklingsforløb for arbejdsmiljømiljøorganisationen (AMO) sammen med SU/MED med henblik på at forebygge og håndtere konflikter på arbejdspladsen.

Kompetenceudviklingsforløbets mål er at øge AMO/MED/SU’s viden om konflikter, give redskaber til at risikovurdere arbejdspladsens potentielle konfliktsituationer, udvælge og igangsætte relevante indsatser, samt sammenfatte indsatsen i en strategisk handlingsplan med løbende evaluering.

Ansøger: TeamArbejdsliv
Bevilling: 3,0 mio. kr. (2018)

Formålet er at bidrage til bedre samarbejde og dermed bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø på byggepladser ved at udvikle metoder til understøttelse af relationel koordinering (RK) i og mellem håndværkergrupper og mellem håndværkergrupper og byggeledelse/AM-koordinator. RK sætter fokus på udvikling af samarbejde gennem fælles mål, delt viden, gensidig respekt og understøttende kommunikation. Styrket RK forventes at føre til et bedre byggeri med mindre spil og spildtid, bedre samarbejde og bedre psykisk og fysisk arbejdsmiljø. I sidste ende er der en forventning om, at produktivitet, kvalitet og økonomi i byggeprojektet styrkes.

Som et af de primære produkter udarbejdes en manual for at arbejde med RK på byggepladser, som kan placeres på hjemmesider og anvendes af byggeledere og arbejdsmiljøkoordinatorer i byggeriet samt af rådgivere og Byggeriets Arbejdsmiljøbus.

Ansøger: NFA 
Bevilling: 5,0 mio. (2018)

Ligesom ”positive faktorer i arbejdet” er veletableret indenfor det psykosociale område, er der behov for en tilsvarende tilgang indenfor det ergonomiske område, der ikke kun fokuserer på at forebygge sygdom, men også på at fremme sundhed gennem udførelse af selve arbejdet, uden at det går på kompromis med kerneopgaven og produktivitet.

Formålet med projektet er via arbejdspladsinterventioner i børnehaver og på industriarbejdspladser at undersøge, om arbejdet kan tilrettelægges, så medarbejderne opnår en sundhedsfremmende balance mellem fysisk belastning og hvile, og forbedrer fysisk form og sundhed, uden at det går på kompromis med udførelsen af kerneopgaven og produktivitet.

Hvis interventionerne viser, at arbejdet kan tilrettelægges så det har sundheds- og kapacitetsfremmende effekter, uden at det reducerer produktiviteten, ses der et stort potentiale i at Guldlok kan bidrage til at løse flere af de store samfundsmæssige udfordringer knyttet til den demografiske udvikling.

Ansøger: NFA 
Bevilling: 3,0 mio. (2018) 

Nye teknologier under paraplybetegnelsen Virtual Design and Construction (VDC) har gjort deres indtog i den danske byggebranche og forventes at revolutionere måderne, hvorpå bygningsarbejde planlægges, ledes og udføres.

Det overordnede formål med dette projekt er at undersøge barrierer og potentialer for, at VDC-teknologi kan bidrage til forbedringer af arbejdsmiljøet i byggebranchen. En af de barrierer, der specifikt fokuseres på, er, hvordan forskellige faggrupper i byggeorganisationen – VDC-professionelle, projekterende, byggeingeniører, arbejdsmiljøprofessionelle, byggeledere, formænd og medarbejdere – tænker arbejdsmiljøet ind i anvendelsen af VDC-teknologier. Projektet vil besvare følgende spørgsmål:

• Hvordan inddrages arbejdsmiljø i det praktiske arbejde med VDC teknologi i de forskellige faser af byggeriet? 
• Hvilken rolle spiller fagidentiteter i byggeorganisationen for integrationen imellem arbejdsmiljø og VDC-teknologi? 
• Hvordan kan arbejdsmiljø, med udgangspunkt i erfaringer fra projektet, integreres i byggeprojekter, hvor VDC-teknologi indgår? – Workshopforløb med en bredere gruppe af interessenter.

Ansøger: AMK Herning 
Bevilling: 3,3 mio. (2018)

Formålet med projektet er at afdække mønstre og undersøge forklaringer på gentagne kortvarige episoder med sygefravær (drypvis sygefravær) i fire store danske organisationer med henblik på at udvikle konkrete guidelines til ledere/organisationer, som kan hjælpe dem til at håndtere denne type sygefravær mere hensigtsmæssigt. Projektet har følgende specifikke formål:

• En afdækning af sygefraværet i virksomheder samt en identificering af forskellige mønstre, herunder drypvis sygefravær. 
• En afdækning af forskellige forklaringer og mekanismer i forhold til drypvis sygefravær, hovedsageligt betydningen af det psykosociale arbejdsmiljø og kulturelle processer blandt medarbejdere. 
• En afdækning af forskellige ledelsesmæssige/organisatoriske håndteringsstrategier i forhold til drypvis sygefravær, og hvilken viden virksomhederne mangler i forhold til håndtering af fraværet. 
• Udvikling af et undervisningsmodul med guidelines til definition, identificering og håndtering af drypvis sygefravær.

Ansøger: AMK Herning 
Bevilling: 3,5 mio. (2018) 

Projektets hovedformål er gennemførelse og evaluering af en intervention til organisatorisk stressforebyggelse. Hovedparten af stressforebyggende interventioner på arbejdspladsen fokuserer på individrettede tiltag på trods af, at forskningen fremhæver vigtigheden af en participatorisk tilgang og inddragelse af de forskellige ledelseslag i organisationen. Virksomheden Novo Nordisk har udviklet og afprøvet en organisatorisk intervention mod stress, som netop baserer sig på disse anbefalinger, og ud fra virksomhedens interne evaluering synes interventionen at have været en succes. For at undersøge, om metoden kan anbefales til videre udbredelse, er det nødvendigt at teste metoden videnskabeligt. Projektet vil derfor:

• tilpasse interventionen og udvikle værktøjer for at styrke anvendeligheden i andre virksomhedskontekster 
• afprøve interventionen på arbejdspladser med forskellige medarbejder-sammensætninger og organisationsstrukturer 
• grundigt evaluere interventionen i forhold til anvendeligheden i forskellige kontekster samt i forhold til effekt på virksomhedens psykosociale arbejdsmiljø og særligt medarbejdernes oplevede stress 
• udvikle en formidlingspakke ud fra de indsamlede erfaringer, som inkluderer en populærformidling af projektets resultater, læringspunkter og metode i praksis-relevant form og rettet mod forskellige typer af virksomheder.

Ansøger: NFA 
Bevilling: 3,0 mio. (2017)

Arbejdet med psykisk arbejdsmiljø har høj prioritet på mange arbejdspladser, men meget tyder på, at ledere oplever vanskeligheder med at håndtere det psykiske arbejdsmiljø. Der er således behov at udvikle værktøjer, der kan understøtte den lokale arbejdsmiljøindsats.

Formålet med dette projekt er at udvikle et værktøj, der kan understøtte arbejdsmiljøindsatsen vedrørende det psykiske arbejdsmiljø på virksomhederne.

NFA har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø – Dansk Psykosocialt spørgeskema (DPQ). I forbindelse med udviklingen af spørgeskemaet har NFA også udviklet et kortere spørgeskema – Virksomhedsskemaet – som virksomheder kan anvende til kortlægge det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

For at virksomhederne kan få det størst mulige udbytte af at kortlægge det psykiske arbejdsmiljø, vil projektet udvikle et procesværktøj, som virksomhederne kan anvende til at guide dem gennem de forskellige faser fra kortlægning til den efterfølgende opfølgning og evaluering på det psykiske arbejdsmiljø. Procesværktøjet vil indeholde tre elementer:

  • En handlingsanvisende beskrivelse af psykisk arbejdsmiljø og de aspekter af det psykiske arbejdsmiljø, der indgår i Virksomhedsskemaet
  • En tilbagemeldingsrapport, der beskriver virksomhedernes resultater for de forskellige aspekter af det psykiske arbejdsmiljø, der indgår i Virksomhedsskemaet (inklusiv nationale referenceværdier)
  • En procesvejledning med praktiske råd til, hvordan virksomhederne kan arbejde videre med resultaterne fra kortlægningen af det psykiske arbejdsmiljø.

I forbindelse med udviklingen af procesværktøjet, vil Virksomhedsskemaet blive udsendt til et repræsentativt udsnit af arbejdstagere i Danmark, så der kan etableres nationale referenceværdier for Virksomhedsskemaet.

Ansøger: AAU 
Bevilling: 3,5 mio. (2017)

Flere og flere danske virksomheder får certificeret deres arbejdsmiljøledelsessystemer ud fra den internationale standard OHSAS18001. En stor del af disse virksomheder har siden 2005 ydermere fået en kronesmiley og derved blevet fritaget for tilsyn. Denne standard erstattes i fremtiden af en ny ISO45001-standard, som forventes at føre til en yderligere udbredelse af disse systemer på både nationalt og internationalt plan.

Selvom certificerede arbejdsmiljøledelsessystemer (CAML) er et udbredt virkemiddel blandt både private og offentlige virksomheder i Danmark, er vores viden om deres effekter meget begrænset. Fra tidligere primært kvalitative casestudier har vi viden om motivation, implementering og om de interne organisationsprocesser som certificering kan igangsætte på virksomhederne. Der er ikke i Danmark gennemført forskning som har undersøgt effekten af CAML på arbejdsmiljøarbejdet og på forekomsten af ulykker og erhvervssygdomme. 
Projektets hovedformål er derfor at opnå ny viden om effekter af CAML som kan danne grundlag for bedst muligt at anvende dette virkemiddel i den danske arbejdsmiljøindsats. Projektet undersøger følgende tre forskningsspørgsmål:

  • Har certificerede arbejdsmiljøledelsessystemer en effekt på danske virksomheders arbejdsmiljøarbejde?
  • Har certificerede arbejdsmiljøledelsessystemer en effekt på forekomsten af arbejdsulykker og anmeldte erhvervssygdomme i virksomhederne?
  • Hvad har betydning for om certificerede arbejdsmiljøledelsessystemer får en positiv effekt på arbejdsmiljøarbejdet, arbejdsulykkerne og de anmeldte erhvervssygdomme?

Gennem sammenligning med ikke-certificerede virksomheder undersøges det om CAML har en effekt og i så fald, hvordan kontekstuelle faktorer påvirker denne effekt.

Ansøger: NFA
Bevilling: 2,1 mio. (2016)

Formålet med dette projekt er at identificere, systematisere og fremstille de praksisser og karakteristika der kendetegner gode arbejdsmiljøkoordinatorers arbejde og derved skabe grundlag for udvikling af arbejdsmiljøkoordinatorers muligheder for at forbedre arbejdsmiljøet på byggepladser i Danmark. Projektet gennemføres i 3 faser.

I fase 1 identificeres tolv succesfulde arbejdsmiljøkoordinatorer i den danske byggebranche. Dette gøres vha. en Delphi-proces hvor et ekspertpanel bestående af særligt branchekendte mennesker i samarbejde med forskergruppen udvælger tolv arbejdsmiljøkoordinatorer som er anerkendte for deres arbejde i branchen.

I fase 2 studeres hvilke praksisser og karakteristika der kendetegner de, i fase 1 udvalgte, særligt succesfulde arbejdsmiljøkoordinatorer. Dette gøres ved hjælp af observationsstudier, hvor de tolv særligt succesfulde arbejdsmiljøkoordinatorer skygges i hver to uger og interviewes i sammenhæng med disse observationer. Yderligere foretages i denne fase en sikkerhedsklimamåling på de udvalgte arbejdsmiljøkoordinatorers byggepladser.

I fase 3 anvendes denne viden til at styrke eksisterende lovpligtige undervisningsforløb for arbejdsmiljøkoordinatorer i byggebranchen. Dette gøres igennem tre workshops med deltagelse af både arbejdsmiljøkoordinatorer samt undervisere ved arbejdsmiljøkoordinatoruddannelserne. Der foregår desuden i projektet en løbende formidling til disse grupper.

Projektet vil besvare følgende spørgsmål:

  1. Hvilke kompetencer og karakteristika kendetegner succesfulde arbejdsmiljøkoordinatorer på byggepladser og i byggevirksomheder i Danmark?
  2. Er der overensstemmelse imellem, på den ene side, disse kompetencer og karakteristika, og, på den anden side, lovfunktionens formål med at fremme koordineringen af et sikkert og sundt arbejdsmiljø?
  3. Hvordan kan denne viden integreres i uddannelsen af arbejdsmiljøkoordinatorer og derved styrke arbejdsmiljøet på byggepladser i Danmark?