Spring over hovedmenu

Kemisk arbejdsmiljø

Sundhedsskadelige effekter af rense- og smøremidler – bedre risikovur-dering på virksomheder der vedligeholder motorer og maskiner

Ansøger: NFA

Bevilling: 1,7 mio. kr. (2019)

Dette projekt vil afdække, i hvilket omfang motorrense- og smøremidler på sprayform udgør et sundhedsproblem på danske arbejdspladser som autobranchen, vedligeholdelse af store maskiner i landbruget og entreprenørbranchen samt i skibes maskinrum. Projektet vil bidrage til en bedre risikovurdering ved at kortlægge produkternes indholdsstoffer samt udføre toksikologiske analyser af disse.

Projektet vil – ved brug af Arbejdstilsynets Produktregister – afdække, hvilke indholdsstoffer der er i de mest anvendte motorrense- og smøremidler. Herefter prioriteres de mest toksiske kemikalier. De farligste stoffer bliver samlet i en database, hvor deres toksicitet beskrives. Projektet vil herefter designe og gennemføre forsøg for at afdække lungeeffekterne af de potentielt farligste stoffer (kriterier: høj toksicitet samt hyppighed i relevante sprayprodukter).

Resultaterne af de eksperimentelle forsøg vil indikere, om kemikalierne er potentielt helbredsskadende, samt bidrage til bedre risikovurdering på danske arbejdspladser.

Spildevand, affald og slam – identificering og kvantificering af ekspone-ring for biologiske agenser, risikovurdering og arbejdsbetingede hel-bredsrisici

Ansøger: NFA

Bevilling: 2,9 mio. kr. (2019)

Formål:

  • At opnå viden om eksponering for biologiske agenser af medarbejdere der håndterer spildevand, slam og indsamler affald,
  • at kunne risikovurdere denne eksponering,
  • at identificere de risici, som agenserne udgør for medarbejdernes helbred.

Undersøgelsen skal danne grundlag for en vurdering af, om forebyggende tiltag til reduktion af eksponering er nødvendige, og hvor disse tiltag bør målrettes.

Hypoteser:

  • Arbejde med affaldsindsamling, spildevand og slam er ved bestemte arbejdsprocesser/anlæg forbundet med eksponering for biologiske agenser som ud fra en grundig karakterisering vurderes som værende problematisk.
  • Eksponering for nogle af de målte biologiske agenser påvirker medarbejdernes helbred negativt.

Eksponering for støvende arbejde og tidlig lungesygdom. En undersøgel-se af støvniveauer og Ctskanninger af 25.000 arbejdstagere: EkSACT-studiet

Ansøger: AMK Aarhus

Bevilling: 3,15 mio. kr. (2019)

Formålet med projektet er at udnytte de mange CT-scanninger af lungerne, som udføres i sundhedsvæsenet, til at:

  • Analysere sammenhængen mellem aktuelle støvniveauer og tidlige stadier af KOL og lungefibrose og dermed bidrage til en målrettet forebyggende arbejdsmiljøindsats 
  • Kortlægge forekomsten af tidlige stadier af KOL og lungefibrose på det danske arbejdsmarked for at identificere fag og brancher, hvor der kan være oversete støvproblemer

Projektgruppen forventer at generere væsentlig ny viden om årsagssammenhænge mellem aktuelle støvniveauer i arbejdsmiljøet og tidlig lungesygdom, som grundlag for en målrettet forebyggende arbejdsmiljøindsats.