Spring over hovedmenu

Kemisk arbejdsmiljø

Udsættelse for PCB ved nedrivnings- og saneringsarbejde (UPS),

Ansøger: NFA

Bevilling: 2,8 mio. (20202)

Snart starter nedrivningen af fem identiske højhuse i Brøndby Strand. En meget detaljeret undersøgelse viser, at bygningerne er forurenet med PCB, og at det bliver for dyrt at renovere dem. Arbejdstilsynet har bevilget penge til, at NFA kan indsamle prøver under nedrivningsarbejdet, så det bliver muligt at belyse nedrivningsarbejdernes udsættelse for PCB og andre skadelige stoffer under arbejdet.

Det ønskes at analysere de indsamlede prøver for PCB, samt behandle og sammenskrive data til offentliggørelse og formidle dem til relevante målgrupper. Formålet er at undersøge, om og evt. i hvor høj grad nedrivningsarbejdere er udsat for PCB i forbindelse med arbejdet.

Resultaterne fra dette projekt vil bl.a.

 • identificere risikofyldte arbejdsgange og processer,
 • identificere specifikke blodmarkører for nylig udsættelse for PCB,
 • identificere de konkrete kilder til medarbejdernes seneste udsættelse for PCB,
 • påvise ophobning af PCB i kroppen ved længerevarende arbejde i nedrivningsbranchen,
 • tilvejebringe biomoniteringsdata, der kan anvendes som baggrund for evt. at
  fastsætte en biologisk grænseværdi for PCB, som man kender det fra bly, og
 • angive specifikke markører i blod for nylig udsættelse for PCB.

Forventet afslutning: oktober 2023.

Det kemiske og biologiske arbejdsmiljø ved genanvendelse af husholdningsaffald, GENANVEND-projektet,

Ansøger: Aarhus Universitetshospital, 1 ph.d.,

Bevilling: 4 mio. (2020)

I Danmark produceres der for hvert år mere affald, og en stigende andel genanvendes. Internationale kortlægninger af arbejdsmiljøet i genanvendelsesbranchen har dokumenteret sundhedsskadelige kemiske og biologiske eksponeringsniveauer, men der er begrænset viden om arbejdsmiljøet i den danske branche.

Det overordnede formål med projektet er at medvirke til et forsvarligt arbejdsmiljø ved genanvendelse af husholdningsaffald. Projektet bidrager med ny viden om, hvorvidt arbejdsmiljøet i genanvendelsesbranchen er sundhedsmæssigt forsvarligt. Det giver konkrete bud på tilrettelæggelse af arbejdsgange og procedurer, som kan nedbringe eventuelle uacceptable eksponeringsniveauer. Det er målet at generere viden, som sikrer, at de beskæftigede i denne branche ikke risikerer at betale prisen for et bæredygtigt samfund.

Forventet afslutning: september 2023.

Indkapsling eller Sanering af Asbest – Hvad er Bedst? (Asbest-valg)

Ansøger: Aalborg Universitetshospital

Bevilling: 2,1 mio. (20202)

Asbest er kræftfremkaldende og blev gradvist forbudt gennem 1970'erne og
1980'erne, men forefindes stadig mange steder i den danske bygningsmasse.

Projektet har til formål at styrke beslutningsgrundlaget for valg af indkapsling vs sanering af asbest i bygninger gennem erfaringsopsamling (interviews) med relevante aktører, samt gennemføre casestudier som analyserer de to typer løsning (indkapsling vs. sanering) over for hinanden, herunder med vurdering af kortsigtede såvel som langsigtede vurderinger af sundhed og (samfunds-)økonomi. På basis af de gennemførte aktiviteter vil der blive udarbejdet aktør-relevante anbefalinger i forhold til eslutningstagen om valg af indkapsling vs. sanering af asbest, herunder hvordan man bedst forebygger fremtidig eksponering ved valg af indkapslingsløsninger. Det vil ligeledes blive beskrevet, hvilke barrierer og motivationsfaktorer som har indflydelse på valg af løsning.

Projektidéen udspringer af anbefalingerne fra Arbejdsgruppen om asbest, som var et trepartssamarbejde om asbest. Se anbefalingerne her: https://bm.dk/media/7200/anbefalinger-om-asbest-til-beskaeftigelsesministeren.pdf

Forventet afslutning: august 2022.

Sundhedsskadelige effekter af rense- og smøremidler – bedre risikovur-dering på virksomheder der vedligeholder motorer og maskiner

Ansøger: NFA

Bevilling: 1,7 mio. kr. (2019)

Dette projekt vil afdække, i hvilket omfang motorrense- og smøremidler på sprayform udgør et sundhedsproblem på danske arbejdspladser som autobranchen, vedligeholdelse af store maskiner i landbruget og entreprenørbranchen samt i skibes maskinrum. Projektet vil bidrage til en bedre risikovurdering ved at kortlægge produkternes indholdsstoffer samt udføre toksikologiske analyser af disse.

Projektet vil – ved brug af Arbejdstilsynets Produktregister – afdække, hvilke indholdsstoffer der er i de mest anvendte motorrense- og smøremidler. Herefter prioriteres de mest toksiske kemikalier. De farligste stoffer bliver samlet i en database, hvor deres toksicitet beskrives. Projektet vil herefter designe og gennemføre forsøg for at afdække lungeeffekterne af de potentielt farligste stoffer (kriterier: høj toksicitet samt hyppighed i relevante sprayprodukter).

Resultaterne af de eksperimentelle forsøg vil indikere, om kemikalierne er potentielt helbredsskadende, samt bidrage til bedre risikovurdering på danske arbejdspladser.

Spildevand, affald og slam – identificering og kvantificering af eksponering for biologiske agenser, risikovurdering og arbejdsbetingede hel-bredsrisici

Ansøger: NFA

Bevilling: 2,9 mio. kr. (2019)

Formål:

 • At opnå viden om eksponering for biologiske agenser af medarbejdere der håndterer spildevand, slam og indsamler affald,
 • at kunne risikovurdere denne eksponering,
 • at identificere de risici, som agenserne udgør for medarbejdernes helbred.

Undersøgelsen skal danne grundlag for en vurdering af, om forebyggende tiltag til reduktion af eksponering er nødvendige, og hvor disse tiltag bør målrettes.

Hypoteser:

 • Arbejde med affaldsindsamling, spildevand og slam er ved bestemte arbejdsprocesser/anlæg forbundet med eksponering for biologiske agenser som ud fra en grundig karakterisering vurderes som værende problematisk.
 • Eksponering for nogle af de målte biologiske agenser påvirker medarbejdernes helbred negativt.

Eksponering for støvende arbejde og tidlig lungesygdom. En undersøgel-se af støvniveauer og Ctskanninger af 25.000 arbejdstagere: EkSACT-studiet

Ansøger: AMK Aarhus

Bevilling: 3,15 mio. kr. (2019)

Formålet med projektet er at udnytte de mange CT-scanninger af lungerne, som udføres i sundhedsvæsenet, til at:

 • Analysere sammenhængen mellem aktuelle støvniveauer og tidlige stadier af KOL og lungefibrose og dermed bidrage til en målrettet forebyggende arbejdsmiljøindsats 
 • Kortlægge forekomsten af tidlige stadier af KOL og lungefibrose på det danske arbejdsmarked for at identificere fag og brancher, hvor der kan være oversete støvproblemer

Projektgruppen forventer at generere væsentlig ny viden om årsagssammenhænge mellem aktuelle støvniveauer i arbejdsmiljøet og tidlig lungesygdom, som grundlag for en målrettet forebyggende arbejdsmiljøindsats.