Spring over hovedmenu

Kemisk arbejdsmiljø

Ansøger: NFA

Bevilling: 3. mio kr. (2021)

Formålet med projektet er at bestemme asfaltarbejderes udsættelse for Po-lycykliske Aromatiske Hydrocarboner (PAH), herunder benzo(a)pyren, samt Elementært Kulstof (EC). Stofferne er alle kræftfremkaldende. Der er tre po-tentielle kilder ifm. udlægningen af asfalt, nemlig afdampning fra bitumen, dieseludstødningspartikler fra entreprenørmaskiner og trafikken i de tilstøden-de spor, og projektet vil undersøge kilderne til stofferne i realtid. I tilfælde af, at de ligger over grænseværdien er det nødvendigt at kende forholdet mellem de enkelte kilder mhp. efterfølgende at nedbringe asfaltarbejdernes udsættelse for de enkelte stoffer, hvilket projektet vil give ny viden om.

Ansøger: AMK Bispebjerg

Bevilling: 3,1 mio. kr. (2020)

Formålet er at undersøge risikoen for akut myokardieinfarkt og tidlig åreforkalkning i hjertets kranspulsårer ved kort- og langtidsudsættelse for mineralsk støv (kvarts), organisk støv (endotoxin, træstøv), motor-udstødningspartikler og metalholdige partikler. Projektet har fokus på at opnå tilstrækkelig konkret og detaljeret viden som basis for stillingtagen til behov for forebyggende indsatser og regulering, herunder eventuel opdatering af grænseværdier for specifikke støveksponeringer i arbejdsmiljøet.

Projektet forventes at resultere i robust ny viden om risikoen for iskæmisk hjertesygdom blandt mænd og kvinder i den arbejdsføre alder og vil som det væsentlige nye se på tidlige tegn på hjertesygdom (forkalkning af hjertets kranspulsårer) og sammenligne risikoen ved forskellige typer af partikel-eksponering. Projektet vil skabe opmærksomhed om arbejdsmiljøets betydning for iskæmisk hjertesygdom og vil kunne bidrage afgørende til en mere nuanceret forebyggende indsats af den vigtigste dødsårsag blandt både mænd og kvinder i Danmark.

Ansøger: NFA

Bevilling: 0,8 mio. kr. (2020)

Formålet med denne tillægsansøgning til SAM-Krom er at udvide data-grundlaget for vores viden om de nuværende eksponeringsniveauer for Cr(VI) i det danske arbejdsmiljø og gøre vurderingen af eksponeringen på danske arbejdspladser mere velfunderet.

Projektet ønsker at:

·       foretage flere arbejdspladsmålinger for Cr(VI) i luften end allerede planlagt i SAM-Krom-projektet med fokus på de identificerede problematiske arbejdsprocesser

·       koordinere SAM-Krom med en ny (svensk) målekampagne for Cr(VI) med 100 nye planlagte arbejdspladsmålinger, som er igangsat af svenske arbejdsmedicinske klinikker.

·       udvide biomoniteringsdelen af SAM-Krom med målinger af Cr i urin på forsøgsdeltagerne.

De genererede data vil indgå i SAM-Kroms allerede planlagte formidlingsaktiviteter og vil hjælpe virksomheder og Arbejdstilsynet med at identificere arbejdsprocesser, som medfører uønsket udsættelse for Cr(VI), og vil dermed kunne identificere forebyggelsespotentialer.

Ansøger: NFA

Bevilling: 2,8 mio. (20202)

Snart starter nedrivningen af fem identiske højhuse i Brøndby Strand. En meget detaljeret undersøgelse viser, at bygningerne er forurenet med PCB, og at det bliver for dyrt at renovere dem. Arbejdstilsynet har bevilget penge til, at NFA kan indsamle prøver under nedrivningsarbejdet, så det bliver muligt at belyse nedrivningsarbejdernes udsættelse for PCB og andre skadelige stoffer under arbejdet.

Det ønskes at analysere de indsamlede prøver for PCB, samt behandle og sammenskrive data til offentliggørelse og formidle dem til relevante målgrupper. Formålet er at undersøge, om og evt. i hvor høj grad nedrivningsarbejdere er udsat for PCB i forbindelse med arbejdet.

Resultaterne fra dette projekt vil bl.a.

 • identificere risikofyldte arbejdsgange og processer,
 • identificere specifikke blodmarkører for nylig udsættelse for PCB,
 • identificere de konkrete kilder til medarbejdernes seneste udsættelse for PCB,
 • påvise ophobning af PCB i kroppen ved længerevarende arbejde i nedrivningsbranchen,
 • tilvejebringe biomoniteringsdata, der kan anvendes som baggrund for evt. at
  fastsætte en biologisk grænseværdi for PCB, som man kender det fra bly, og
 • angive specifikke markører i blod for nylig udsættelse for PCB.

Forventet afslutning: oktober 2023.

Ansøger: Aarhus Universitetshospital, 1 ph.d.,

Bevilling: 4 mio. (2020)

I Danmark produceres der for hvert år mere affald, og en stigende andel genanvendes. Internationale kortlægninger af arbejdsmiljøet i genanvendelsesbranchen har dokumenteret sundhedsskadelige kemiske og biologiske eksponeringsniveauer, men der er begrænset viden om arbejdsmiljøet i den danske branche.

Det overordnede formål med projektet er at medvirke til et forsvarligt arbejdsmiljø ved genanvendelse af husholdningsaffald. Projektet bidrager med ny viden om, hvorvidt arbejdsmiljøet i genanvendelsesbranchen er sundhedsmæssigt forsvarligt. Det giver konkrete bud på tilrettelæggelse af arbejdsgange og procedurer, som kan nedbringe eventuelle uacceptable eksponeringsniveauer. Det er målet at generere viden, som sikrer, at de beskæftigede i denne branche ikke risikerer at betale prisen for et bæredygtigt samfund.

Forventet afslutning: september 2023.

Ansøger: Aalborg Universitetshospital

Bevilling: 2,1 mio. (2020)

Asbest er kræftfremkaldende og blev gradvist forbudt gennem 1970'erne og
1980'erne, men forefindes stadig mange steder i den danske bygningsmasse.

Projektet har til formål at styrke beslutningsgrundlaget for valg af indkapsling vs sanering af asbest i bygninger gennem erfaringsopsamling (interviews) med relevante aktører, samt gennemføre casestudier som analyserer de to typer løsning (indkapsling vs. sanering) over for hinanden, herunder med vurdering af kortsigtede såvel som langsigtede vurderinger af sundhed og (samfunds-)økonomi. På basis af de gennemførte aktiviteter vil der blive udarbejdet aktør-relevante anbefalinger i forhold til eslutningstagen om valg af indkapsling vs. sanering af asbest, herunder hvordan man bedst forebygger fremtidig eksponering ved valg af indkapslingsløsninger. Det vil ligeledes blive beskrevet, hvilke barrierer og motivationsfaktorer som har indflydelse på valg af løsning.

Projektidéen udspringer af anbefalingerne fra Arbejdsgruppen om asbest, som var et trepartssamarbejde om asbest. Se anbefalingerne her: https://bm.dk/media/7200/anbefalinger-om-asbest-til-beskaeftigelsesministeren.pdf

Forventet afslutning: august 2022.

Ansøger: NFA

Bevilling: 1,7 mio. kr. (2019)

Dette projekt vil afdække, i hvilket omfang motorrense- og smøremidler på sprayform udgør et sundhedsproblem på danske arbejdspladser som autobranchen, vedligeholdelse af store maskiner i landbruget og entreprenørbranchen samt i skibes maskinrum. Projektet vil bidrage til en bedre risikovurdering ved at kortlægge produkternes indholdsstoffer samt udføre toksikologiske analyser af disse.

Projektet vil – ved brug af Arbejdstilsynets Produktregister – afdække, hvilke indholdsstoffer der er i de mest anvendte motorrense- og smøremidler. Herefter prioriteres de mest toksiske kemikalier. De farligste stoffer bliver samlet i en database, hvor deres toksicitet beskrives. Projektet vil herefter designe og gennemføre forsøg for at afdække lungeeffekterne af de potentielt farligste stoffer (kriterier: høj toksicitet samt hyppighed i relevante sprayprodukter).

Resultaterne af de eksperimentelle forsøg vil indikere, om kemikalierne er potentielt helbredsskadende, samt bidrage til bedre risikovurdering på danske arbejdspladser.

Ansøger: NFA

Bevilling: 2,9 mio. kr. (2019)

Formål:

 • At opnå viden om eksponering for biologiske agenser af medarbejdere der håndterer spildevand, slam og indsamler affald,
 • at kunne risikovurdere denne eksponering,
 • at identificere de risici, som agenserne udgør for medarbejdernes helbred.

Undersøgelsen skal danne grundlag for en vurdering af, om forebyggende tiltag til reduktion af eksponering er nødvendige, og hvor disse tiltag bør målrettes.

Hypoteser:

 • Arbejde med affaldsindsamling, spildevand og slam er ved bestemte arbejdsprocesser/anlæg forbundet med eksponering for biologiske agenser som ud fra en grundig karakterisering vurderes som værende problematisk.
 • Eksponering for nogle af de målte biologiske agenser påvirker medarbejdernes helbred negativt.

Ansøger: AMK Aarhus

Bevilling: 3,15 mio. kr. (2019)

Formålet med projektet er at udnytte de mange CT-scanninger af lungerne, som udføres i sundhedsvæsenet, til at:

 • Analysere sammenhængen mellem aktuelle støvniveauer og tidlige stadier af KOL og lungefibrose og dermed bidrage til en målrettet forebyggende arbejdsmiljøindsats 
 • Kortlægge forekomsten af tidlige stadier af KOL og lungefibrose på det danske arbejdsmarked for at identificere fag og brancher, hvor der kan være oversete støvproblemer

Projektgruppen forventer at generere væsentlig ny viden om årsagssammenhænge mellem aktuelle støvniveauer i arbejdsmiljøet og tidlig lungesygdom, som grundlag for en målrettet forebyggende arbejdsmiljøindsats.