Spring over hovedmenu

Arbejdsmedicinske udredninger

Ansøger: AMK Aarhus

Bevilling: 0,693 mio. kr. (2020)

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) og Erhvervssygdomsudvalget har vurderet, at der er behov for en udredning i form af et videnskabeligt referencedokument, der vurderer den mulige årsagssammenhæng mellem

kroniske lænderygsygdomme med smerter og arbejdsrelaterede mekaniske (fx manuel håndtering, løft, træk/skub, ikke-neutrale arbejdsstillinger, foroverbøjning, helkropsvibration og forflytning af patienter) og psykosociale belastninger (fx job krav, kontrol og støtte). Årsagssammenhængen vil blive belyst ved at redegøre for styrke af sammenhæng, eksponerings-respons sammenhænge, tærskelværdier og tidsvinduer mm. Betydningen af køn, livsstilsfaktorer samt andre sygdomme belyses også.

Udredningen vil blive samlet i et referencedokument i henhold til retningslinjer udarbejdet af AES.

Ansøger: AMK Bispebjerg

Bevilling: 0,6 mio. kr. (2020)

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) og Erhvervssygdomsudvalget har vurderet, at der er behov for en kritisk gennemgang af den videnskabelige dokumentation af tidsforløbet fra traume over begyndende symptomer til PTSD-diagnose ved delayed onset PTSD, herunder at vurdere om traumets karakter (krig, naturkatastrofe, terrorisme, ulykke, sygdom), traumets intensitet og populationen (militær, professionelle, civile, patienter) har betydning for symptomforløbet.

Vurderingen af PTSD symptomforløb i befolkningsundersøgelserne baseres på en systematisk og udtømmende gennemgang af videnskabelig originallitteratur.  Litteratur vedrørende mekanismer samt baggrundsinformation om diagnostiske kriterier for PTSD samt incidens, prævalens, determinanter og prognose baseres på de nyeste og bedste reviews.

Ansøger: AMK Aalborg

Bevilling: 0,55 mio. kr. (2019)

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Erhvervssygdomsudvalget har vurderet, at der er behov for en udredning i form af et videnskabeligt referencedokument, der vurderer den mulige årsagssammenhæng mellem udsættelse for asbest i arbejdsmiljøet og udvikling af lungeasbestose. Der ønskes en vurdering dels af omfanget af udsættelsen, og dels om latenstiden for udvikling af lungeasbestose.

Udredningen skal på baggrund af den eksisterende, herunder den nyeste, litteratur, belyse, sammenfatte og vurdere den aktuelle viden om årsagssammenhæng mellem eksponering i arbejdsmiljøet for asbest og risikoen for udvikling af lungeasbestose som følge heraf. Dokumentet bør indeholde en beskrivelse af den statistiske sammenhæng, omfang, karakter og varighed af eksponeringen, konkurrerende årsagsfaktorer samt en evidensvurdering. Der bør særligt lægges vægt på en vurdering af dosis-responssammenhænge.

Ansøger: AMK Bispebjerg

Bevilling: 0,7 mio. kr. (2018)

Projektets formål er at sammenfatte og vurdere den epidemiologiske og medicinske dokumentation for en årsagsmæssig sammenhæng mellem belastende og længerevarende stresspåvirkninger på arbejdspladsen og udvikling af psykisk sygdom i form af depression og belastningsreaktion (fraset posttraumatisk belastningsreaktion).