Spring over hovedmenu

Appendix til forskningsstrategi 2020

Formidlingsaktiviteter og -strategi

Fonden lægger ved vurdering af ansøgninger stor vægt på, at de har en gennemarbejdet formidlingsplan, der tydeligt viser, hvordan projektet tænkes formidlet og gjort tilgængeligt i både et videnskabeligt og et populært og bredere regi. Fonden følger løbende op på, om de støttede projekter og resultaterne fra disse formidles til relevante aktører. Formålet er at understøtte og vurdere, om projekternes formidlingsplaner opnår de ønskede resultater for formidlingen.

Fonden lægger stor vægt på, at projekterne ved afrapporteringen udarbejder en slutrapport, som kan læses og forstås af en bredere offentlighed. For at fremme forståelsen og nyttiggørelsen af forskningsresultaterne lægger fonden vægt på, at alle projekter i den afsluttende afrapportering beskriver og vurderer, hvordan projektets resultater kan bidrage til at forbedre arbejdsmiljøet, og – så vidt muligt – hvordan projektets resultater forholder sig til andre relevante forskningsresultater.

Formidling til brugerne, dvs. lovgiver, myndighed, arbejdsmarkedets parter, virksomheder og rådgivere er meget central. Forskningsprojekterne skal gennem formidlingsaktiviteter gøre den forskningsbaserede viden tilgængelig på en måde, så alle relevante aktører kan træffe beslutninger om ændringer i arbejdsmiljøindsatsen på et mere velfunderet grundlag.

Den populære formidling

Som en del af formidlingen af projektresultaterne er det vigtigt at nå bredt ud med resultaterne af forskningen. Det kan ske gennem populærvidenskabelige artikler, sociale medier, blogs, konferencer, seminarer, workshops etc.

Det er vigtigt, at forskningsbaseret viden om arbejdsmiljø anvendes på virksomhederne, og at resultaterne omsættes i praksis af de relevante brugere. Fonden lægger derfor også vægt på, at projekterne forholder sig til, hvordan deres resultater kan omsættes i praksis. Samtidig er det vigtigt, at projekterne samarbejder med aktører, som har tæt kontakt til virksomhederne, dvs. parter, arbejdsmiljørådgivere og BFA’er, så ny viden omsættes til ny praksis på virksomhederne.

Den videnskabelige formidling

Fonden lægger stor vægt på, at forskningsprojekterne publicerer videnskabelige artikler i anerkendte nationale og internationale tidsskrifter, da dette er med til at sikre kvaliteten af arbejdsmiljøforskningen. Fonden opfordrer til, at projekterne i videst muligt omfang publicerer i Open Access. Open Access kan bidrage til nye og forbedrede forskningsmuligheder – specielt inden for tværdisciplinær forskning såsom arbejdsmiljøforskning – og forbedre adgangen til forskningsbaseret viden for myndigheder, virksomheder, rådgivere og andre aktører og dermed bidrage til, at den nyeste viden hurtigere kommer ud på arbejdspladserne.

Formidling i fondsregi

Fonden formidler resultater fra igangsatte og afsluttede projekter til centrale aktører (myndigheder, Arbejdsmiljørådet og BFA’erne). Fondens sekretariat fortæller på faste møder med BFA’erne om nye projekter af relevans for det pågældende BFA. Fonden afholder desuden hvert år en konference, hvor væsentlige resultater fra de støttede projekter formidles. Desuden informeres der løbende via Fondens hjemmeside om igangsatte projekter og resultater fra alle afsluttede projekter.