Spring over hovedmenu

Opslag vedrørende opbygning af praksisrettet forskningsviden om metoder til at forebygge fysisk og psykisk nedslidning

1. Indkaldelse af ansøgninger

Det politiske flertal bag aftalen om ret til seniorpension har afsat en pulje – Arbejdsmiljøpuljen – på 105 mio. kr. årligt i perioden 2021-2022 til at forebygge nedslidning og arbejdsulykker i små private virksomheder.

Arbejdsmiljøpuljens formål er at forebygge, at ansatte på små private virksomheder nedslides fysisk eller psykisk eller kommer ud for arbejdsulykker samt at fremme ansattes sundhed ved fysisk træning på arbejdet.

I forbindelse med puljen afsættes 4 mio. kr. pr. år i perioden 2021-2023 til udvikling og opbygning af praksisrettet forskningsviden om metoder til at forebygge nedslidning og arbejdsulykker i små private virksomheder med maksimalt 50 ansatte. Midlerne skal søges af forskningsinstitutioner, og det er et krav, at projekterne afprøver indsatser på små virksomheder.

På den baggrund ønsker Arbejdsmiljøforskningsfonden at støtte projekter, der med udgangspunkt i små og mindre virksomheders behov udvikler og opbygger praksisrettet forskningsviden om effekten af virkemidler på små virksomheder og viden om hvilke betingelser, der skal være opfyldt, for at virkemidlerne er effektive på små virksomheder.

Indsatserne skal være inden for de indsatsområder, der falder inden for formålet med arbejdsmiljøpuljen, og som der kan gives tilskud til. Det vil sige 1) autoriseret rådgivning, 2) sundhedsfremme og 3) leje og afprøvning af tekniske hjælpemidler jf. bilag 1 til bekendtgørelsen https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/262 Indsatserne kan med fordel være tværgående inden for alle eller flere af indsatsområderne.

Indsatserne skal igangsættes og gennemføres på små virksomheder. Det forudsættes, at der gennemføres samme indsats i et antal virksomheder med henblik på at opnå større sikkerhed om undersøgelsernes resultater.

Den nye forskningsviden skal være generaliserbar og overførbar, så den kan komme andre små virksomheder til gavn.

Med henblik på rekruttering af virksomheder til afprøvning af indsatsen kan der for eksempel indgås et samarbejde med BFA’erne, som har et godt kendskab til virksomhederne, og som aktivt skal arbejde for at indfri de brancherettede mål på virksomhederne. En oversigt over de udvalgte brancher kan findes her: https://bm.dk/media/15561/bilag-3-udvalgte-brancher-for-de-nationale-arbejdsmiljoemaal.pdf

Projektet forventes gennemført i tæt samarbejde mellem forskerne og de enkelte virksomheder. Resultaterne skal formidles til relevante målgrupper, herunder lignende virksomheder, BFA’er og andre arbejdsmiljøaktører med anbefalinger til, hvordan tilsvarende indsatser kan gennemføres.

Ønsker til ansøgningerne

Det vil indgå i vurderingen af ansøgningerne, at der opstilles gode og velunderbyggede forskningshypoteser om, hvordan indsatserne vil bidrage til at mindske fysisk og/eller psykisk nedslidning og arbejdsulykker på små virksomheder.

Der skal i ansøgningen redegøres for hvordan effekter af indsatserne vil blive målt inden for projektets tidshorisont. Ansøgerne opfordres til, jævnfør den nationale strategi for arbejdsmiljøforskning, også at have fokus på andre udfaldsmål end helbredsmæssige udfald. Det kan fx være adfærdsændringer, forebyggelsespraksis, sygefravær og sygenærvær, produktivitet, arbejdsevne og fastholdelse.

Fonden prioriterer tværvidenskabelighed i forsknings- og udviklingsprojekterne, samarbejde mellem forskellige forskningsmiljøer på tværs af emner og problemstillinger og internationalt forskningssamarbejde. Fonden ønsker således at understøtte, at flere forskningsdiscipliner bidrager til forskningen og potentielt skaber tværdisciplinær eller multidisciplinær forskning, der kan berige forståelsen af arbejdsmiljøet.

Der er generelt begrænset viden om, hvordan kombinationer af flere arbejdsbelastninger eller påvirkninger interagerer, hvordan organisatoriske forhold spiller ind og hvad der er de rette virkemidler at tage i brug for at nedbringe en eventuel risiko for sikkerhed og sundhed.

Både inden for det ergonomiske og psykiske arbejdsmiljø er der traditionelt forsket i eksponeringer isoleret fra hinanden og ikke ud fra et helhedsperspektiv. Arbejdsmiljøforskningsfonden ønsker derfor også projekter, som bidrager med ny viden om flere samtidige fysiske og/eller psykosociale eksponeringer i arbejdsmiljøet i forhold til at afprøve forebyggende indsatser, implementere forebyggende tiltag og måle effekten af tiltagene.

2. Procedure ved behandling af ansøgninger

Ansøgninger til fonden skal først igennem en vurdering af ansøgningens kvalitet, og de kvalificerede ansøgninger skal herefter bedømmes efter relevanskriterier og prioriteres herudfra.

Der er forskellige procedurer for vurdering af ansøgningens kvalitet, afhængig af ansøgningstype:

Ansøgninger om støtte til forskningsprojekter skal igennem en videnskabelig bedømmelse af kvaliteten i forskningen. Den videnskabelige kvalitet vil blive vurderet af Danmarks Innovationsfond, jf. § 5, stk. 1 i Lov om Danmarks Innovationsfond. Det Videnskabelige Arbejdsmiljøforskningsudvalg under Arbejdsmiljøforskningsfonden fungerer som Innovationsfondens rådgivende underudvalg og vil bistå med vurderingen.

Ansøgninger om støtte til udviklingsprojekter og udredninger skal igennem en videnskabelig/faglig bedømmelse af kvaliteten i udviklingsprojektet eller udredningen. Kvaliteten vil blive vurderet af Udvalget for Udvikling og Udredning.

For en beskrivelse af udvalgenes definitioner og retningslinjer ved vurdering af ansøgninger, se venligst Arbejdstilsynets ansøgningsvejledning.

Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg prioriterer dernæst alle de kvalificerede ansøgninger ud fra en samlet vurdering af relevansen.

Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg indstiller ansøgninger til beskæftigelsesministerens godkendelse.

Arbejdstilsynet er sekretariat for fonden og administrerer midlerne. Arbejdstilsynet giver de godkendte ansøgere tilsagn om tilskud. De øvrige ansøgere giver Arbejdstilsynet et afslag.

3. Forskellige oplysninger

Den økonomiske ramme: Der er afsat 4 mio. kr. til dette opslag.

Varighed: Der kan i denne ansøgningsrunde ydes støtte til projekter i op til 3 år.

Svar på ansøgning: Ansøgere kan forvente at få endeligt svar ca. 3 måneder efter ansøgningsfristens udløb.

Krav til ansøgeren: Der kan ydes støtte til et bredt felt af ansøgere, der arbejder med forskning og udvikling i arbejdsmiljø.

Ansøgere kan for eksempel være institutioner/institutter, virksomheder, organisationer, konsortier m.fl.

Formidling: Forskningsprojekterne skal gennem formidlingsaktiviteter gøre den forskningsbaserede viden tilgængelig og handlingsrettet, så alle relevante arbejdsmiljøaktører kan træffe beslutninger om ændringer i arbejdsmiljøindsatsen på et velfunderet grundlag. Det kan ske gennem populærvidenskabelige artikler, sociale medier, blogs, konferencer, seminarer, workshops etc.

Fonden lægger ved vurdering af indkomne projektansøgninger stor vægt på, at de har en gennemarbejdet formidlingsplan, der tydeligt viser, hvordan projektet tænkes formidlet og gjort tilgængeligt i både et videnskabeligt og et populært og bredere regi. Det forventes således, at forskningsresultaterne publiceres i videnskabelige tidsskrifter, og at resultaterne formidles til relevante brugergrupper og interessenter.

Det er samtidig fondens ambition, at der fremadrettet er et større fokus på at sikre mobilisering af ny viden. Det er derfor vigtigt, at projekterne forholder sig til, hvordan deres resultater kan omsættes i praksis. Ligesom det er vigtigt, at projekterne samarbejder med aktører, som har tæt kontakt til virksomhederne, dvs. arbejdsmarkedets parter, arbejdsmiljørådgivere og BFA. Det bør også ske gennem øget brobygning mellem forskning og praksis, via systematisk inddragelse af interessenter og målgrupper og via inddragelse af interessenter som brancheorganisationer og virksomhedsnetværk.

Læs mere om kravene til formidling i ansøgningsvejledningen og standardvilkårene for bevillinger på fondens hjemmesiden www.amff.dkLæs også fondens nye strategi, hvor strategien for formidling og udbredelse af viden er beskrevet nærmere.

4. Formkrav til ansøgning

Fonden har udarbejdet en udførlig vejledning til brug for udarbejdelse af ansøgningen. Vejledning, ansøgningsskema, standardvilkår m.m. kan findes på Fondens hjemmeside

https://amff.dk/

Det bemærkes, at ansøgninger, som ikke opfylder de i vejledningen angivne formkrav, vil blive afvist fra behandling i de to udvalg.

5. Frist for ansøgning

Ansøgninger skal være Arbejdsmiljøforskningsfonden i hænde senest den 1. september 2023 kl. 12.00.

Det bemærkes, at ansøgninger, som modtages efter fristen, vil blive afvist fra behandling i fonden.