Spring over hovedmenu

Ministeren har godkendt Arbejdsmiljøforskningsfondens uddeling af midler til forsknings- og udviklingsprojekter

Dato 03-07-2020

I forbindelse med 1. ansøgningsrunde 2020 modtog Arbejdsmiljøforskningsfonden i alt 64 ansøgninger, hvoraf 24 ansøgninger opfyldte de forskningsfaglige kvalitetskrav. Heraf blev 9 ansøgninger indstillet til bevilling af Det Strategiske Arbejdsmiljøforskningsudvalg ud fra en vurdering af bl.a. relevans, praktisk anvendelse og samfundsmæssige perspektiver. Ministeren har nu godkendt udvalgets indstilling.

Projekterne fordeler sig således på de temaer, der fremgik af fondens opslag:

  • Arbejdsulykker: Ét projekt til 2,3 mio. kr.
  • Psykisk arbejdsmiljø: to projekter til i alt 5,8 mio. kr.
  • Muskel- og skeletbesvær: Tre projekter til i alt 9,0 mio. kr.
  • Kemisk arbejdsmiljø: Tre projekter til i alt 8,9 mio. kr.

Følgende projekter har fået tildelt midler i denne runde:

Arbejdsulykker

”Forebyggelse af ulykker ved håndtering af kvæg - Udvikling af målbare indikatorer”, Landbrug & Fødevarer (2,3 mio. kr.)

Psykisk arbejdsmiljø

”ER DU OKAY? Traumeeksponering som arbejdsvilkår i det danske politi. En prospektiv kohorteundersøgelse af traumeeksponering, mentalt helbred og sygefravær blandt danske politibetjente med henblik på at forbedre sygdomsforebyggelse”, Odense Universitetshospital, 1 ph.d. (2,7 mio. kr.)

”Trods alt - på arbejdet med et smil: Hvordan kan arbejdspladser forebygge mentale helbredsproblemer som skyldes høje følelsesmæssige krav i arbejdet”, AMK Herning (3,1 mio. kr.)

Muskel- og skeletbesvær

”Exoskeletters betydning for lager- og bygningsarbejde – kortlægning af fysiske belastninger og udvikling af fokuspunkter for implementering”, NFA (3,5 mio. kr.)

”Tekniske målinger under patientforflytninger og viden om barrierer for brug af hjælpemidler: Omsætning til god praksis på danske hospitaler”, NFA (1,8 mio. kr.)

”Objektive målinger af MSB-eksponeringer – Hvordan kan de udvikles og inddrages i Arbejdsmiljøovervågningen?”, NFA (3,7 mio. kr.)

Kemisk arbejdsmiljø

”Udsættelse for PCB ved nedrivnings- og saneringsarbejde (UPS)”, NFA (2,8 mio. kr.)

”Det kemiske og biologiske arbejdsmiljø ved genanvendelse af husholdningsaffald, GENANVEND-projektet, Aarhus Universitetshospital”, (4 mio. kr.)

”Indkapsling eller Sanering af Asbest – Hvad er Bedst? (Asbest-valg)”, Aalborg Universitetshospital, (2,1 mio. kr.)

Du kan læse mere om projekterne her: https://amff.dk/projekter-og-rapporter/

Fonden takker alle ansøgere for den udviste interesse.